Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25857
Title: Ceremonia zapalania latarni, mechanizm formowania `` nas '' (Izraelczyków)
Other Titles: The Lighting the Torches Ceremony A Mechanism for Formulating the "We" (Israelis)
טקס הדלקת המשואות , מכניזם לגיבוש 'אנחנו' (הישראלים)
Authors: Hacohen, Anita – Hanna
Advisor: Isański, Jakub. Promotor
Keywords: Społeczeństwo izraelskie
kultura izraelska
pamięć zbiorowa
tożsamość izraelska
ceremonie państwowe
Issue Date: 2020
Abstract: Podsumowanie - Mechanizm ceremonii zapalania latarni w celu formowania „my” (Izraelczycy). Badanie dotyczy recepcji ceremonii zapalania latarni i jej wpływu na poczucie „my”, tożsamości wspólnotowej, wśród młodych obywateli Izraela. Badanie bada rytuał i jego szersze konteksty społeczne. Wyniki badań pozwolą na wskazanie elementów ceremonii, które są ważne dla młodych ludzi oraz zidentyfikowanie uczuć, jakie wywołuje w nich ceremonia. Badania mogą również pomóc decydentom i organizatorom ceremonii w zrozumieniu, jakie zasoby należy zainwestować, aby zmaksymalizować ich skuteczność. Ponadto sama ceremonia została zbadana jako zjawisko kulturowe, nie opisywane dotąd w literaturze. Główne pytanie badawcze brzmiało: Czy ceremonia zapalania latarni stanowi skuteczny mechanizm utrwalający poczucie „my” u Izraelczyków, w dwóch grupach młodych ludzi - przed i po odbyciu służby wojskowej. Badania jakościowe wykorzystują podejście mieszane i obejmują narzędzia jakościowe - pogłębione wywiady telefoniczne, a także narzędzia ilościowe. Wśród najważniejszych wniosków z badania należy wymienić: wskazanie skuteczności ceremonii zapalania latarni i jej wpływu na wzmocnienie poczucia „my” dwóch badanych grup. Wskazują na znaczenie elementów narodowo-narodowych, które tworzą część rytuału „ceremonialno-kanonicznego”, który ukształtował się dzięki kultywowaniu: pamięci poległych, śpiewie hymnu narodowego, podniesieniu flagi narodowej podczas tej uroczystości. Dla młodzieży przed i po odbyciu służby wojskowej uroczystość jest skutecznym mechanizmem utrwalającym i wzmacniającym tożsamość narodowo-izraelską, solidarność społeczną oraz wartości kultury izraelsko-żydowskiej. Wzmacniają one izraelską dumę narodową i poczucie „my” młodych ludzi. Zachowanie ceremonii jest dużym wyzwaniem ze względu na siły działające wokół niej, globalną kulturę, które dyktują wizualny i rozrywkowy język, który grozi przekształceniem ceremonii w ogromną arenę rozrywkową, tracąc tym samym swoją istotę, jak i osłabiając jej wpływ.
The Lighting the Torches Ceremony - A Mechanism for Formulating the "We" (Israelis) The study examines the effectiveness of the Lighting the Torches Ceremony and its impact on young people's sense of "we" (before and after their military service). The study can help policymakers to understand what resources should be invested to maximize its effectiveness. In addition, the ceremony itself which is a unique cultural phenomenon in Israeli culture has been investigated for the first time as well as its broad contexts. The main research question investigated was: Does the Lighting the Torches ceremony constitute an effective mechanism that formulates young viewers, before and after military service, sense of "we" (the Israelis)? The Qualitative research uses a mixed-methods approach and includes qualitative tools - in-depth phone interviews as well as quantitative tools - semi-open questionnaires. The research findings pointed to the effectiveness of the ceremony in strengthening the sense of "we" (the Israelis) of the two young groups. They also pointed to the importance of Sate-National Components: Memory of the fallen; Singing the National Anthem; Raising the State flag. The study's conclusions indicate that the ceremony constitutes an effective mechanism that strengthens national-Israeli identity, social solidarity, replicates and assimilates values of Israeli-Jewish culture, thus reinforce Israeli national pride and formulate their sense of "we". In addition, the preservation of the ceremony is a major challenge due to the global forces and the ratings world that dictate entertainment language which can completely change the nature of the ceremony, thereby losing both its essence and its impact.
תקציר - טקס הדלקת המשואות מכניזם לגיבוש 'אנחנו' (הישראלים) המחקר בודק את אפקטיביות טקס הדלקת המשואות והשפעתו על תחושת "אנחנו" של צעירים, לפני ואחרי השירות הצבאי. המחקר חוקר את הטקס ואת הקשריו הרחבים. ממצאי המחקר יאפשרו להצביע על מרכיבי הטקס שחשובים לצעירים ולזהות תחושות שהטקס מעורר בהם. המחקר יכול גם לסייע למבצעי מדיניות ומארגני הטקס להבין במה רצוי להשקיע משאבים כדי למקסם את האפקטיביות שלו ובמה ניתן לצמצם. בנוסף, נחקר הטקס עצמו, שמהווה תופעה תרבותית בחברה הישראלית תופעה שטרם נחקרה עד כה. שאלת המחקר העיקרית שנחקרה הייתה: האם טקס הדלקת המשואות מהווה מנגנון אפקטיבי שמגבש את תחושת "אנחנו" (הישראלים) בקרב שתי קבוצות צעירים- לפני ואחרי השירות הצבאי. המחקר האיכותני משתמש בגישה מעורבת, והוא כולל כלים איכותניים - ראיונות עומק טלפוניים, וכן כלים כמותניים שאלונים חצי פתוחים. מחקר גישוש – בוצע כשלב הכנה מקדים. ממצאי המחקר: מצביעים על אפקטיביות טקס הדלקת המשואות והשפעתו בחיזוק תחושת 'אנחנו' של שתי קבוצות הצעירים . הם מצביעים על חשיבותם של המרכיבים הממלכתיים-לאומיים, שמהווים חלק מהריטואל 'הטקסי- קנוני' שהתגבש במהלך השנים : זכר הנופלים , שירת ההמנון הלאומי, והעלאת הדגל. מסקנות המחקר: הטקס מהווה עבור צעירים לפני ואחרי השירות הצבאי מכניזם אפקטיבי שמגבש ומחזק את הזהות הלאומית-ישראלית, הסולידריות החברתית , ואת ערכי התרבות הישראלית-יהודית. אלה מחזקים את הגאווה הלאומית הישראלית ואת תחושת ה"אנחנו "של הצעירים. שימורו של הטקס הוא אתגר גדול בשל הכוחות הפועלים סביבו, התרבות הגלובלית ועולם הרייטינג שמכתיבים שפה ויזואלית ובידורית שמאיימת להפוך את הטקס לזירה בידורית עצומה, ובכך לאבד את מהותו וגם את השפעתו.
Description: Wydział Socjologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25857
Appears in Collections:Doktoraty (WS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hacohen Anita Hanna_rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
6.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.