Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25890
Title: Od dawnego do dzisiejszego Poznania. Onomastykon współczesnego kryminału poznańskiego
Other Titles: From old-time to modern Poznań. An onomastic dictionary of contemporary Poznań crime fiction
Authors: Nowak, Marta
Advisor: Graf, Magdalena. Promotor
Keywords: onomastyka
onomastics
onomastyka literacka
literary onomastics
nazwy własne
proper names
Poznań
Poznan
kryminał
crime fiction
Issue Date: 2020
Abstract: Celem rozprawy doktorskiej jest zebranie i analiza jakościowa materiału onimicznego wyekscerpowanego z poznańskich powieści kryminalnych, co pozwoli na wskazanie cech gatunku, widocznych w onimii powieści kryminalnej. Badania pokażą, w jaki sposób dobór onomastykonu zależy od wybranego podgatunku. Przedmiotem analiz są antroponimy, urbanonimy oraz chrematonimy wraz z ideonimami obecne w powieściach kryminalnych przynależących do trzech nurtów: kryminału współczesnego, Jako metodologię badawczą wybieram onomastykę gatunku; wykorzystuję też elementy analizy funkcjonalnej onimów, biorę pod uwagę także odniesienia intertekstualne i metatekstowe, onimiczną grę z czytelnikiem oraz koncepcję mapy mentalnej.. Onimia kryminałów jest ściśle powiązana z cechami konwencji. W kryminałach nadrzędne jest podporządkowanie mian gatunkowi oraz wynikającym z tego sposobom prezentacji wątku kryminalnego. Analiza materiału pozwoliła wskazać cechy onomastykonów poszczególnych podgatunków. Kolejnym celem badań jest wskazanie cech idiolektu poszczególnych pisarzy kryminałów, które wyróżniają ich na tle pozostałych autorów.
The goal of the thesis is the collection and qualitative analysis of the onymic material selected from the Poznań scene crime novels, which allowes for highlighting the characteristics of the genre, visible in the onyms of the crime novel. The research allowes for distinguishing the onymic features of the genre and show how the selection of onomasticon depends on the selected subgenres. The publications discussed in the section on the state of research show that literary onomastics develops in a dynamic and multidirectional way, and the crime genre is more and more often the subject of studies by literary and linguistic researchers, but at the same time there is a lack of works combining both of these approaches. The subject of the analysis are anthroponyms, urbanonyms and chrematonyms with ideonyms occurent in crime novels belonging to three subgenres: contemporary crime fiction, historical crime fiction and fantasy crime fiction. Another goal of the research is to identify the idiolectic features of individual crime fiction writers.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/25890
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marta_Nowak_rozprawa_doktorska.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.