Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25892
Title: Middle School Science Teachers' Declaration about Meaningful Learning
Other Titles: Deklaracja nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych szkół średnich dotycząca sensownego uczenia się
Authors: Abu Ghanima, Elias
Advisor: Dylak, Stanisław. Promotor
Keywords: meaningful learning (ML)
science teachers
middle schools
beliefs and teaching practice
pedagogical components of meaningful learning (PCML)
sensowne uczenie się (ML)
nauczyciele przedmiotów ścisłych
gimnazja
przekonania i praktyka nauczania
pedagogiczne komponenty sensownego uczenia się (PCML)
Issue Date: 2020
Abstract: The study aims to evaluate middle school science teachers' beliefs and their teaching practice of pedagogical components of meaningful learning (PCML). This study also seeks to determine whether teachers’ beliefs have any relationship with their practice of these components. The study also examined background factors in order to determine whether they affect teachers' practice of meaningful learning (ML). A questionnaire was applied to evaluate science teachers' beliefs and practice of the PCML. Findings suggest that science teachers hold high positive beliefs towards ML and its various components and also indicate that, in general, science teachers in middle schools tend to practice the PCML. Findings show a general strong positive relationship between the beliefs and the practice of PCML, and also imply that there are statistically significant differences between the mean values of the practice of some components attributed to the type of school as well to gender. A semi-structured interview was applied to identify obstacles that might impede the implementation of ML, and conditions that may improve its implementation. Three kinds of conditions were examined for enhancing ML: pedagogical, administrative and student associated. Five themes of obstacles were suggested: teachers' beliefs, lack of professional qualification, educational workload, high class size and students' personal characteristics.
Badanie ma na celu ocenę przekonań nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych gimnazjów i ich praktyki pedagogicznej w zakresie elementów pedagogicznych znaczącego uczenia się (PCML). Niniejsze badanie ma również na celu ustalenie, czy przekonania nauczycieli mają jakikolwiek związek z praktyką tych elementów. W badaniu przeanalizowano również czynniki podstawowe, aby określić, czy wpływają one na praktykę sensownego uczenia się (ML) przez nauczycieli. Zastosowano kwestionariusz, aby ocenić przekonania nauczycieli przedmiotów ścisłych i praktykę PCML. Wyniki sugerują, że nauczyciele przedmiotów ścisłych mają wysokie pozytywne przekonania o ML i jej różnych komponentach, a także wskazują, że ogólnie nauczyciele przedmiotów ścisłych w gimnazjach mają tendencję do praktykowania PCML. Wyniki wskazują na ogólnie silny pozytywny związek między przekonaniami a praktyką PCML, a także sugerują, że istnieją istotne statystycznie różnice między średnimi wartościami praktyki niektórych komponentów przypisywanych typowi szkoły, a także płci. Przeprowadzono częściowo ustrukturyzowany wywiad, aby zidentyfikować przeszkody, które mogą utrudniać wdrożenie ML, oraz warunki, które mogą usprawnić jego wdrożenie. Zbadano trzy rodzaje warunków wzmocnienia ML: pedagogiczne, administracyjne i związane ze studentami. Zaproponowano pięć tematów przeszkód: przekonania nauczycieli, brak kwalifikacji zawodowych, obciążenie pracą edukacyjną, duża liczebność klasy i cechy osobowe uczniów.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/25892
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phd september 2019 final thesis for deffence 2.pdf3.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.