Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25893
Title: Collaboration between Parents and Kindergarten Teachers
Other Titles: Współpraca między rodzicami a nauczycielami w przedszkolu
Authors: Goshen, Oranit
Advisor: Dylak, Stanisław. Promotor
Keywords: parental involvement
child-teacher relationship
school climate
teachers' attitudes
parents-teachers communication
teacher-parent collaboration
kindergarten
zaangażowanie rodziców
relacja dziecko-nauczyciel
klimat szkoły
postawy nauczycieli
komunikacja między rodzicami a nauczycielami
współpraca nauczyciela z rodzicem
przedszkole
Issue Date: 2020
Abstract: Educators frequently point out the critical role of the home and family environment in determining children's kindergarten success and it appears that the earlier this influence takes place, the greater the likelihood of higher child's achievement (Webster-Stratton Gasper & Joao Seabra-Santos 2012). a better communication must be established between parents and teachers in kindergarten. The aim of this study is to build and effective communication system between teachers and parents in the kindergarten. Therefore, current study will focus of collaboration between teachers and parents, which mainly holds two elements: (1) Partnership which presents the involved parties with special challenges that must be navigated unto agreement. (2) Communication which is defined as working level of partnership, e.g. activity of conveying information through the exchange of ideas, feelings, intentions, attitudes, expectations. To examine these questions I used a quantitative -methodology. I gathered data from 79 parents and 79 kindergarten teachers. I delivered closed questionnaires. Results show that an active and positive collaboration between teachers and parents in kindergarten is crucial by both sides. Results of current study have several implications. First, it is highly important to develop close relationship between parents and teachers in kindergarten based on attitudes and feelings of both parties as revealed in this study. Hopefully teachers, particularly new teachers, who have limited experience regarding ways to encourage parental involvement will refer to the practices such as reaching out to parents and encourage their involvement.
Wychowawcy często zwracają uwagę na krytyczną rolę środowiska domowego i rodzinnego w decydowaniu o sukcesie dzieci w przedszkolu i wydaje się, że im wcześniej ten wpływ ma miejsce, tym większe jest prawdopodobieństwo wyższych osiągnięć dziecka (Webster-Stratton Gasper i Joao Seabra-Santos 2012). Należy ustanowić lepszą komunikację między rodzicami a nauczycielami w przedszkolu. Celem pracy jest zbudowanie efektywnego systemu komunikacji między nauczycielami a rodzicami w przedszkolu. Dlatego obecne badanie skupi się na współpracy między nauczycielami i rodzicami, która obejmuje głównie dwa elementy: (1) Partnerstwo, które stawia zaangażowanym stronom szczególne wyzwania, które muszą być doprowadzone do porozumienia. (2) Komunikację definiowaną jako roboczy poziom partnerstwa, np. działalność polegająca na przekazywaniu informacji poprzez wymianę pomysłów, uczuć, intencji, postaw, oczekiwań. Aby zbadać te pytania, zastosowałem metodologię ilościową. Zebrałem dane od 79 rodziców i 79 nauczycieli przedszkolnych. Dostarczyłem zamknięte kwestionariusze. Wyniki pokazują, że aktywna i pozytywna współpraca między nauczycielami i rodzicami w przedszkolu ma kluczowe znaczenie dla obu stron. Wyniki obecnego badania mają kilka implikacji. Po pierwsze, bardzo ważne jest rozwijanie bliskich relacji między rodzicami a nauczycielami w przedszkolu w oparciu o postawy i uczucia obu stron, które ujawniono w tym badaniu. Miejmy nadzieję, że nauczyciele, zwłaszcza nowi nauczyciele, którzy mają ograniczone doświadczenie w zakresie sposobów zachęcania rodziców do zaangażowania, będą odnosić się do takich praktyk, jak docieranie do rodziców i zachęcanie ich do zaangażowania.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/25893
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oranit goshen p.h.d.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.