Kompensacyjna funkcja prawa karnego

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Title alternative
Compensatory function of criminal law
Abstract
Rozprawę doktorską poświęcono problematyce kompensacyjnej funkcji prawa karnego. W rozdziale pierwszym zawarto rozważania dotyczące różnych aspektów kompensacji, uwzględniających kierunki w nauce prawa karnego, funkcje kary kryminalnej i polityki karania. W drugiej części zaprezentowano pojęcie funkcji prawa, poszczególne funkcje prawa karnego (ochronną, gwarancyjną, sprawiedliwościową i kompensacyjną) oraz relacje funkcji kompensacyjnej względem pozostałych. W rozdziale trzecim przybliżono historyczny rozwój kompensacyjnej funkcji prawa karnego – zarówno w prawie karnym materialnym, jak i procesowym. W kolejnej, zasadniczej części wywodu przedstawiono obowiązujące rozwiązania kompensacyjne na gruncie polskiego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów zawartych w Kodeksie karnym, w tym między innymi środków kompensacyjnych, warunków probacyjnych oraz klauzul czynnego żalu i niepodlegania karze przy przestępstwach przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu. Rozdział piąty poświęcono kompensacji w procesie karnym, zwłaszcza mediacji, trybom konsensualnym oraz uprawnieniom pokrzywdzonego. W rozdziale szóstym omówiono konstytucyjne podstawy kompensacji oraz przepisy aktów prawa międzynarodowego odnoszące się do tytułowego zagadnienia. Ostatni rozdział dotyczy rozwiązań kompensacyjnych w porządkach prawnych wybranych krajów – Niemiec, Francji oraz Anglii.
This doctoral dissertation is devoted to the issue of the compensatory function of criminal law. First chapter contains deliberations on variety aspects of compensations, i.e., ways in legal science, crime punishment function and punishing policy. The second part presents the term of function of law, respective criminal law functions (protection, guarantee, justice and compensation) as well as dependencies between the compensation function and the other functions. Third chapter looks closely at historical evolution of compensation function of law, both in material and procedural law. Next, crucial part of dissertation presents compensation solutions adopted by the Polish legislator with particular reference to the compensatory, probatory and leniency measures in the offenses against property and economic circulation. Fifth chapter focuses on compensation in criminal law, in particular mediation, process agreements and victim rights. The sixth chapter discusses the constitutional basis of compensation and regulations of international law relating to the title issue. The last chapter contains compensation solutions in legal order of selected countries, i.e., Germany, France and England.
Description
Wydział Prawa i Administracji
Sponsor
Keywords
funkcja kompensacyjna, kompensacja, naprawienie szkody, compensatory function, compensation, damage repair
Citation
DOI
Alternative location
Creative Commons License