Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25961
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKhalatur, Svitlana-
dc.contributor.authorZhylenko, Kateryna-
dc.contributor.authorVinichenko, Ihor-
dc.contributor.authorTrokhymets, Olena-
dc.contributor.authorKriuchko, Lesia-
dc.date.accessioned2021-01-08T07:01:20Z-
dc.date.available2021-01-08T07:01:20Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationPrzegląd Strategiczny nr 13, 2020, ss. 455-475.pl
dc.identifier.issn2084-6991-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25961-
dc.description.abstractThe purpose of the study is to review the academic literature on food security issues in order to examine the indicators of rational and minimal nutrition, facilitating the analysis of the existing system of indicators by which to assess the state of the food security system in a country. The aim of the article is to investigate and demonstrate the imperatives behind the formation of Ukraine’s national (food) security in the context of globalization. National food security in the broad sense should be considered as the state of the economy, and more narrowly – as the guaranteed ability of a state to meet the needs of the population by providing each citizen with the required volume, range and quality of food at a level that ensures the health and intellectual development of the individual, based on the principles of self-sufficiency of basic products and their economic and physical accessibility, regardless of the influence of external and internal factors. The Global Food Security Index Ranks of the European Union and Ukraine are analyzed. Consumer expenditure on food consumed at home in Ukraine is analyzed in the article. Average food security indicators of the EU and Ukraine are analyzed for 2001–2018, in particular for food exports, food imports, food production index, food, beverages and tobacco. The dynamics and forecasts of wheat and maize harvest and crop production in Ukraine and the EU are compared. The analysis of the Suite of Food Security Indicators of the EU and Ukraine is presented alongside a comprehensive analysis of the multifactor regression model of Food Production Index from foreign direct investment, net inflows, GDP growth, GNI per capita growth, short-term debt, tax revenue, total natural resources rents, and trade. The analysis has shown that for the analysis of the food production index it is effective to build a regression model, because it allows not only to estimate the degree of influence of the factor on the result, but also to most effectively predict the size of the food production index for the future.pl
dc.description.abstractCelem pracy jest przegląd literatury naukowej z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego i rozważenie wskaźników racjonalnego i minimalnego żywienia, co pozwoli na analizę istniejącego systemu wskaźników służących do oceny stanu systemu bezpieczeństwa żywnościowego w kraju. Celem artykułu jest zbadanie i uzasadnienie wpływu czynników kształtujących bezpieczeństwo narodowe (żywnościowe) Ukrainy w kontekście globalizacji. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo żywnościowe państwa należy traktować jako stan gospodarki, a ściślej – jako gwarantowaną zdolność państwa do zaspokojenia potrzeb ludności poprzez zapewnienie każdemu obywatelowi żywności w wymaganej ilości, różnorodności i jakości, na poziomie zapewniającym zdrowie i rozwój intelektualny jednostki, w oparciu o zasady samowystarczalności podstawowych produktów oraz ich ekonomicznej i fizycznej dostępności, niezależnie od wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Przeanalizowano pozycję Unii Europejskiej i Ukrainy w Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Security Index). W artykule zbadano ponoszone na Ukrainie wydatki konsumpcyjne na żywność spożywaną w domu. Przeanalizowano średnie wskaźniki bezpieczeństwa żywnościowego UE i Ukrainy w latach 2001–2018, w szczególności: eksport żywności; import żywności; indeks produkcji żywności; żywność, napoje i tytoń. Porównano dynamikę i prognozy zbiorów pszenicy i kukurydzy oraz produkcji roślinnej na Ukrainie i w UE. Przedstawiono analizę zestawu wskaźników bezpieczeństwa (Suite of Food Security Indicators) UE i Ukrainy. Kompleksowo przeanalizowano wieloczynnikowy model regresji wskaźnika produkcji żywności na podstawie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, napływów netto, wzrostu PKB, wzrostu DNB na mieszkańca, zadłużenia krótkoterminowego, dochodów podatkowych, renty z zasobów naturalnych ogółem i handlu. Przegląd wykazał, że w celu analizy wskaźnika produkcji żywności przydatne jest zbudowanie modelu regresji, ponieważ pozwala on nie tylko oszacować stopień wpływu różnych czynników, ale także najskuteczniej przewidzieć wielkość indeksu produkcji w przyszłości.pl
dc.language.isoengpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectagriculturepl
dc.subjectinvestmentpl
dc.subjectfoodpl
dc.subjectindicatorspl
dc.subjectnational securitypl
dc.subjectimportspl
dc.subjectexportspl
dc.subjectrolnictwopl
dc.subjectinwestycjepl
dc.subjectżywnośćpl
dc.subjectwskaźnikipl
dc.subjectbezpieczeństwo narodowepl
dc.subjectimportpl
dc.subjecteksportpl
dc.titleThe Formation of the International Imperatives of the National (Food) Security Coefficient in Ukraine under Globalizationpl
dc.title.alternativeMiędzynarodowe czynniki kształtujące współczynnik bezpieczeństwa narodowego (żywnościowego) Ukrainy w warunkach globalizacjipl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/ps.2020.1.28-
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2020, nr 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28-KHALATUR.pdf483.61 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.