Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25962
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGrishin, Oleg-
dc.contributor.authorTodorova, Ralitsa-
dc.contributor.authorTolochko, Aleksandr-
dc.date.accessioned2021-01-08T07:01:58Z-
dc.date.available2021-01-08T07:01:58Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationPrzegląd Strategiczny nr 13, 2020, ss. 439-453.pl
dc.identifier.issn2084-6991-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25962-
dc.description.abstractThe purpose of the article is the analysis of the state of energy security in the states of the Black Sea region in terms of the geopolitics and geostrategies of different regional and international political forces. Energy security is interpreted as the provision of steady energy supply from different types and sources (diversification) and energy market stability. Energy security analysts have always emphasized the importance of energy and energy policies, but too often focused solely on the utilization of resources as an element of political power. The problem of energy and its security is often viewed as vague, misunderstood or unsolvable, with countries hostage to threats with hazardous consequences. A quality selection of analytical and statistical resources has been made to identify energy security problems, such as the growing dependence of most advanced industrial countries on oil and gas supplies, and increasing demand from developing economies for fuel. The objectives of the study are based on the notion of the regional division between the states of the Black Sea basin. The results of the study are founded on the analysis of the operations of the Black Sea Economic Cooperation Organization and the geostrategic and geopolitics interests of the major players in the Black Sea region in the context of their energy security. The article is concluded with the suggestion of a potential solution to the problem of uneven geographic distribution of energy resources such as oil and gas on the political map of the world. The political instruments for influencing energy security in the EU, NATO, USA, Russia and Turkey are analyzed in the article. Recommendations for reducing potential conflicts in the Black Sea region and minimizing the impact on the energy security of the states involved by providing a steady energy supply are given.pl
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza stanu bezpieczeństwa energetycznego w państwach regionu Morza Czarnego w aspekcie geopolityki i geostrategii różnych regionalnych i międzynarodowych sił politycznych. Bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jest jako zapewnienie stabilnych dostaw energii z różnych rodzajów i źródeł (dywersyfikacja) oraz stabilność rynku energii. Analitycy bezpieczeństwa energetycznego zawsze podkreślali znaczenie energii i polityki energetycznej, ale zbyt często skupiali się wyłącznie na wykorzystaniu zasobów jako elementu władzy politycznej. Problem energii i bezpieczeństwa energetycznego często jest nieokreślony, niezrozumiały lub nierozwiązywalny, a państwa pozostają praktycznie bezradnymi zakładnikami zagrożeń niosących niebezpieczne konsekwencje. W celu zbadania problemów związanych z bezpieczeństwem energetycznym, takich jak rosnąca zależność najbardziej rozwiniętych krajów uprzemysłowionych od dostaw ropy i gazu, oraz rosnące zapotrzebowanie gospodarek rozwijających się na paliwo, dokonano wyboru jakościowego zasobów analitycznych i statystycznych. Cele pracy nawiązują do pojęcia podziału regionalnego między państwami basenu Morza Czarnego. Wyniki badania opierają się na analizie działalności Czarnomorskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej i interesów geostrategicznych i geopolitycznych głównych graczy regionu Morza Czarnego w kontekście jego bezpieczeństwa energetycznego. W artykule przedstawiono sugestię potencjalnego rozwiązania problemu nierównomiernego rozmieszczenia geograficznego surowców energetycznych, takich jak ropa i gaz, na politycznej mapie świata. Przeanalizowano polityczne instrumenty wpływania na bezpieczeństwo energetyczne w regionie UE, NATO, USA, Rosji i Turcji. Podano zalecenia dotyczące ograniczenia potencjalnych konfliktów w regionie Morza Czarnego i zminimalizowania ich wpływu na bezpieczeństwo energetyczne zainteresowanych państw przy stabilnych dostawach energii.pl
dc.language.isoengpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectenergy securitypl
dc.subjectenergy-related factorpl
dc.subjectthe Black Sea regionpl
dc.subjectthe Black Sea Economic Cooperation Organizationpl
dc.subjectgeopoliticspl
dc.subjectgeostrategypl
dc.subjectinternational relationspl
dc.subjectbezpieczeństwo energetycznepl
dc.subjectczynnik energetycznypl
dc.subjectregion Morza Czarnegopl
dc.subjectOrganizacja Współpracy Gospodarczej Morza Czarnegopl
dc.subjectgeopolitykapl
dc.subjectgeostrategiapl
dc.subjectstosunki międzynarodowepl
dc.titleEnergy Security of the Black Sea Region: Geostrategy and Geoenergy Measurementpl
dc.title.alternativeBezpieczeństwo energetyczne w regionie Morza Czarnego: geostrategia a geoenergiapl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/ps.2020.1.27-
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2020, nr 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-Grishin_Todorova_Tolochko.pdf324.91 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.