Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25972
Title: Scenarios for the Development of the Migration Problem in Russia
Other Titles: Scenariusze rozwoju problemu migracji w Rosji
Authors: Stepanov, Sergey
Ivanova, Ekaterina
Keywords: Migrants
migration
Russian migration policy
international migration
discrimination
illegal immigrants
migranci
migracja
rosyjska polityka migracyjna
migracje międzynarodowe
dyskryminacja
nielegalni imigranci
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Strategiczny nr 13, 2020, ss. 281-296.
Abstract: The article is devoted to the impact of migration processes on public opinion and possible solutions to the migration problem in modern Russia. An analysis and comparison of the results of sociological surveys conducted by various sociological agencies over the past five years has made it possible to identify the most vulnerable points in interethnic relations. Speaking about the future prospects of Russian migration policy, the authors offer scenarios for the development of the migration problem in Russia. To study the experience of the organization, as well as to determine the specific features of the functioning of the migration process, comparative methods are used to identify the main ways of regulating the migration policy in Russia and to compare this practice with international experience. The generalization method is also used, allowing the authors to identify common properties and characteristics of the objects of study by moving from a particular or less general concept and judgment to a more general concept or judgment within the framework of this study. The methods of induction and deduction are widely used in academic research. Thanks to these methods, researchers have the opportunity to examine certain processes in detail, build logical relationships and sequences, and identify patterns. The use of induction made it possible to derive general propositions from a series of particular statements and isolated facts based on data from past experience.
Artykuł poświęcony jest wpływowi procesów migracyjnych na opinię publiczną i możliwym rozwiązaniom problemu migracyjnego we współczesnej Rosji. Analiza i porównanie wyników badań socjologicznych przeprowadzonych przez różne instytucje socjologiczne w ciągu ostatnich pięciu lat pozwoliły określić najbardziej wrażliwe punkty w relacjach międzyetnicznych. Mówiąc o perspektywach rosyjskiej polityki migracyjnej, autorzy proponują scenariusze rozwoju problemu migracyjnego w Rosji. W celu zbadania doświadczeń organizacji, a także określenia specyfiki funkcjonowania procesu migracji, zastosowano metody porównawcze, które pozwoliły zidentyfikować główne sposoby regulowania polityki migracyjnej w Rosji i porównać tę praktykę z doświadczeniami międzynarodowymi. Zastosowano również metodę uogólnienia, w wyniku której autorzy określili wspólne właściwości i cechy obiektów badań, przechodząc w ramach niniejszego opracowania od pojęcia i osądu konkretnego lub mniej ogólnego do bardziej ogólnego. Metody indukcji i dedukcji są szeroko stosowane w badaniach naukowych. Dzięki tym metodom badacze mają możliwość szczegółowego zbadania określonych procesów, zbudowania logicznych relacji i sekwencji, oraz wyznaczenia schematów. Zastosowanie indukcji umożliwiło wyprowadzenie ogólnych propozycji z szeregu konkretnych stwierdzeń i pojedynczych faktów opartych na danych z przeszłych doświadczeń.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25972
DOI: 10.14746/ps.2020.1.17
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2020, nr 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-STEPANOV_IVANOVA.pdf375.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.