Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25980
Title: Inevitable War, US Decline or Business as Usual? Narratives on China’s Ascension to Power Among American Academia
Other Titles: Nieunikniona wojna, upadek USA czy biznes jak zwykle? Narracje o wzroście potęgi Chin w amerykańskim dyskursie akademickim
Authors: Paszak, Paweł
Keywords: China
US
security
power
international perception
narrative
Chiny
USA
potęga
bezpieczeństwo
percepcja międzynarodowa
narracja
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Strategiczny nr 13, 2020, ss. 141-155.
Abstract: This article aims to analyse prevalent narratives on China’s rise among American academia. The attribution of a scholar to a given narrative depends on how their ideas and arguments resonate with three pivotal questions: 1) what is the current balance of power between the US and China?; 2) which variables and determinants have the greatest impact on the trajectory of Sino-American relations?; 3) what are the prospects of China’s rise?. The author identifies three core narratives: 1) pessimistic which acknowledges deteriorating position of the West and an-ticipation of a conflictual character of future relations between China and the US; 2) a balanced view that recognizes a relative decline of the US, but also assumes that China’s re-emergence has apparent limitations. Potential hegemonic war is both probable and avoidable either through deeper engagement or different forms of balancing; 3) an optimistic narrative which stresses internal and external barriers to China’s development that preclude its potential rise to global leadership or the preponderance of American power which is likely to endure in coming dec-ades. The Author adopts constructivist approach and employs methods of critical discourse analysis and categorization.
Niniejszy artykuł ma na celu analizę dominujących wśród amerykańskich kręgów naukowych narracji dotyczących wzrostu potęgi Chin. Przyporządkowania określonego badacza do danej narracji uzależnione jest od sposobu, w jaki prezentowane przez niego idee i argumenty odpowiadają na trzy kluczowe pytania: 1) Jaka jest obecna równowaga sił pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami?; 2) Które czynniki i determinanty najsilniej oddziałują na kierunek rozwoju relacji Chiny-USA?; 3) Jakie są perspektywy wzrostu potęgi Chin? Autor identyfikuje trzy podstawowe narracje: 1) pesymistyczna, uznająca osłabienie pozycji Zachodu i przewidująca konfliktowy charakter przyszłych relacji chińsko-amerykańskich; 2) zrównoważona, która dostrzega relatywne osłabienie Stanów Zjednoczonych, ale zarazem uznaje, że wzrost potęgi Chin ma wyraźne ograniczenia. W tym ujęciu konflikt hegemoniczny jest prawdopodobny, ale można go uniknąć poprzez głębsze zaangażowanie lub różne formy równoważenia; 3) optymistyczna narracja podkreślająca wewnętrzne i zewnętrzne bariery dla dalszego rozwoju Chin, które uniemożliwiają im osiągnięcie światowego przywództwa, lub też trwałość amerykańskiej dominacji w nadchodzących dekadach. Autor przyjmuje podejście konstruktywistyczne i opiera się na metodach krytycznej analizy i kategoryzacji dyskursu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25980
DOI: 10.14746/ps.2020.1.9
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2020, nr 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09-PASZAK.pdf288.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.