Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26000
Title: Wschodnie kraje związkowe Republiki Federalnej Niemiec w procesie przemian społeczno-politycznych w latach 1990-2013
Other Titles: The East German federal states in process of socio- political changes on the years 1990-2013
Authors: Michalak, Jakub
Advisor: Łoś, Robert. Promotor
Keywords: zjednoczenie Niemiec
demografia
wybory
partia
Reunification of Germany
demography
election
party
Issue Date: 2021
Abstract: Przedmiotem rozprawy jest praktyka uczestnictwa politycznego mieszkańców byłej NRD. Celem pracy jest analiza partycypacji politycznej mieszkańców nowych landów w latach 1990-2013. Badania obejmują demokrację bezpośrednią i przedstawicielską na szczeblu federalnym, krajowym i ponadnarodowym oraz członkostwo partyjne. Problem badawczy stanowi wyjaśnienie zależności między aktywnością polityczno-wyborczą a procesami demograficznymi oraz polityką społeczną państwa. Dysertacja obejmuje sześć rozdziałów, obejmujących: wykładnię terminów demograficznych i politycznych, omówienie strategicznych aspektów polityki społecznej Niemiec Wschodnich przed i po 1990 r., przedstawienie uwarunkowań zmiany systemowej w NRD, narzędzi demokracji bezpośredniej, członkostwa partyjnego i uczestnictwa wyborczego w nowych landach do końca 2013 r.Główną metodą analityczną przyjętą w rozprawie jest metoda ilościowa. Bazuje ona na badaniach wtórnych, opartych o statystyczną interpretację danych. Koncepcja pracy służy w tym względzie wykazaniu ścisłych korelacji między zjawiskami ludnościowymi a demograficznymi aspektami partycypacji politycznej oraz działalności partyjnej.
The subject of this dissertation is the practice of political participation in the new German federal states. The main objective of the dissertation is to analyze the changes of political participation in the former German Democratic Republic in the years 1990-2013. The research includes direct and representative democracy and also party membership. The main research problem is to explain the interdependency between political and electoral activity and demographic processes. The dissertation is divided into six chapters: explanation of the main demographic and political terms; analysis of strategic aspects of social politics of East Germany till and after 1990; presentation of the conditions of the system change in the GDR; recapitulation of party membership, electoral participation and including recapitulation of instruments used in direct democracy till the end of 2013. The main analytical method is the quantitative method. This method makes use of secondary study based on statistical interpretation of demographic data. In that regard, the concept of this doctoral thesis in this area serves the purpose of showing accurate correlations between creation and development of specific population phenomena on the one hand, and demographic aspects of political participation and party membership on the other hand.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: https://hdl.handle.net/10593/26000
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat.pdf5.72 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.