Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26004
Title: Professional Knowledge and Awareness of Teachers in Israeli Schools
Other Titles: Profesjonalna wiedza i świadomość nauczyciela w Izraelskich szkołach
Authors: Ayzik, Elanit
Advisor: Kabat, Małgorzata. Promotor
Johnsson, Ewa. Promotor
Keywords: edukacja
wiedza zawodowa
świadomość nauczycieli
tradycyjna edukacja
współczesna edukacja
społeczne środowisko uczenia się
charakterystyka szkół
education
professional-knowledge
teachers awareness
traditional education
contemporary education
social learning environment
characteristics of schools
Issue Date: 2020
Abstract: The aim of the study is to examine the professional knowledge and awareness of teachers for traditional or innovative teaching in an environment that includes scientific and technological development and rapid changes of a global world, in schools in Israel. Also, creating a theoretical model and practical guidelines for developing professional knowledge and teachers' awareness. The doctoral dissertation and definition of teacher awareness is based on the theory of Illeris, a social constructivist theory that links teacher awareness to environmental interaction. The literary review focuses on Multidimensional Contexts teachers' knowledge and its relation to teacher awareness, opportunities and barriers to learning awareness. Also, defining awareness as an interdisciplinary category, new modern human needs and the need of teachers to see the “big picture” and adapt teaching to the changing environment. In addition, the unique physical and organizational characteristics of schools in Israeli society, traditional and modern teaching, professional development of teachers and their effects on the of teachers in Israel. The methodology is based on the mixed method approach that combines two research methods, quantitative and qualitative, for a deeper insight into experimental diagnostic research. The independent variables are professional knowledge and teacher awareness, the dependent variable is the schools in Israel. The number of study participants included 90 science and technology teachers from Jewish elementary schools. The conclusions of the study showed that Israeli teachers are more aware of traditional teaching in cognitive, emotional and social functioning. Teachers who have been trained about globalization have a The aim of the study is to examine the professional knowledge and awareness of teachers for traditional or innovative teaching in an environment that includes scientific and technological development and rapid changes of a global world, in schools in Israel. Also, creating a theoretical model and practical guidelines for developing professional knowledge and teachers' awareness. The doctoral dissertation and definition of teacher awareness is based on the theory of Illeris, a social constructivist theory that links teacher awareness to environmental interaction. The literary review focuses on Multidimensional Contexts teachers' knowledge and its relation to teacher awareness, opportunities and barriers to learning awareness. Also, defining awareness as an interdisciplinary category, new modern human needs and the need of teachers to see the “big picture” and adapt teaching to the changing environment. In addition, the unique physical and organizational characteristics of schools in Israeli society, traditional and modern teaching, professional development of teachers and their effects on the of teachers in Israel. The methodology is based on the mixed method approach that combines two research methods, quantitative and qualitative, for a deeper insight into experimental diagnostic research. The independent variables are professional knowledge and teacher awareness, the dependent variable is the schools in Israel. The number of study participants included 90 science and technology teachers from Jewish elementary schools. The conclusions of the study showed that Israeli teachers are more aware of traditional teaching in cognitive, emotional and social functioning. Teachers who have been trained about globalization have a much higher awareness of innovative teaching compared to those who do not. Israeli women teachers have a higher awareness of innovative teaching compared to male teachers, and young Israeli teachers have a higher awareness of innovative teaching compared to older teachers, but adapt to the existing traditional school reality.
Celem badania jest zbadanie profesjonalnej wiedzy i świadomości nauczycieli w zakresie tradycyjnego lub innowacyjnego nauczania w środowisku obejmującym rozwój naukowy i technologiczny oraz szybkie zmiany w globalnym świecie, w szkołach w Izraelu. Stworzenie modelu teoretycznego i praktycznych wskazówek dla rozwijania wiedzy zawodowej i świadomości nauczycieli. Rozprawa doktorska i definicja świadomości nauczyciela oparta jest na teorii Illerisa, społecznej konstruktywistycznej teorii, która łączy świadomość nauczyciela z interakcjami środowiskowymi. Przegląd literacki koncentruje się na wiedzy nauczycieli kontekstów wielowymiarowych i jej związku ze świadomością nauczycieli, możliwościami i barierami w świadomości uczenia się. Ponadto zdefiniowanie świadomości jako kategorii interdyscyplinarnej, nowych potrzeb współczesnego człowieka i potrzeby nauczycieli, aby zobaczyć „duży obraz” i dostosować nauczanie do zmieniającego się środowiska. Ponadto wyjątkowe cechy fizyczne i organizacyjne szkół w izraelskim społeczeństwie, tradycyjne i nowoczesne nauczanie, rozwój zawodowy nauczycieli i ich wpływ na nauczycieli w Izraelu. Metodologia opiera się na podejściu metody mieszanej, które łączy dwie metody badawcze, ilościową i jakościową, w celu głębszego wglądu w eksperymentalne badania diagnostyczne. Zmiennymi niezależnymi są wiedza zawodowa i świadomość nauczycieli, zmienną zależną są szkoły w Izraelu. Wśród uczestników badania było 90 nauczycieli przedmiotów ścisłych i technicznych z żydowskich szkół podstawowych. Wnioski z badania pokazały, że izraelscy nauczyciele są bardziej świadomi tradycyjnego nauczania w zakresie funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Nauczyciele, którzy zostali przeszkoleni w zakresie globalizacji, mają znacznie większą świadomość innowacyjnego nauczania niż ci, którzy tego nie robią. Izraelskie nauczycielki mają większą świadomość innowacyjnego nauczania niż nauczyciele płci męskiej, a młodzi izraelscy nauczyciele mają większą świadomość innowacyjnego nauczania w porównaniu ze starszymi nauczycielami, ale dostosowują się do istniejącej tradycyjnej rzeczywistości szkolnej.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: https://hdl.handle.net/10593/26004
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ph.D. Research- Elanit Ayzik b do druku b.pdf4.86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.