Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26039
Title: Administracyjnoprawna sukcesja ustrojowa przy zmianach w zasadniczym podziale terytorialnym
Other Titles: Legal succession in the scope of administrative and legal competences as a result of changes in the fundamental territorial division of the country
Authors: Kudra-Ostrowska, Anna
Advisor: Ziemski, Krystian M. Promotor
Keywords: zasadniczy podział terytorialny
sukcesja ustrojowa
samorząd terytorialny
kompetencje
organ administracji publicznej
fundamental territorial division of the country
legal succession
local government
competences
public administration bodies
Issue Date: 2021
Abstract: Przedmiotem rozprawy jest problematyka następstwa prawnego organów administracji publicznej w zakresie kompetencji administracyjnoprawnych ujmowana jako skutek zmian w zasadniczym podziale terytorialnym kraju. Celem podjętej analizy jest wykazanie prawdziwości hipotezy, zgodnie z którą zmiana właściwości miejscowej organów administracji publicznej w związku ze zmianami w zasadniczym podziale terytorialnym kraju nie przerywa, ani nie zmienia treści stosunków prawnych zawiązanych przez organ-poprzednika prawnego, stosunki te są bowiem ex lege kontynuowane przez organ-następcę prawnego – niezależnie od tego, czy zmiana terytorialna polega na utworzeniu nowej jednostki samorządu terytorialnego, zniesieniu jednostki istniejącej, podziale jednostki, połączeniu jednostek, czy wyłącznie na zmianie granic pomiędzy jednostkami. Zakresem przeprowadzonych badań objęto w szczególności: problematykę kontynuacji wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych po zmianie właściwości miejscowej organów w związku ze zmianami w zasadniczym podziale terytorialnym kraju, ważności aktów administracyjnych wydanych przez organ, który utracił właściwość w związku z tymi zmianami, zasad wyznaczania organów nadzoru w postępowaniach nadzwyczajnych w związku z ww. zmianami, a także obowiązywania aktów prawa miejscowego po wejściu w życie ww. zmian na obszarach objętych tymi zmianami.
The subject matter of the dissertation is the issue of the legal succession of public administration bodies in the scope of administrative and legal competences, which is presented as a result of changes in the fundamental territorial division of the country. The aim of the analysis is to demonstrate the truthfulness of the hypothesis that a change in the local jurisdiction of public administration bodies due to changes in the fundamental territorial division of the country does not interrupt or change the content of the legal relations established by the body - legal predecessor, as these relations are continued ex lege by the body - legal successor. The scope of the conducted research covered in particular the following issues: continuation of initiated and unfinished administrative proceedings after the change of local jurisdiction of the bodies in connection with the changes in the fundamental territorial division of the country, validity of administrative acts issued by the body which lost jurisdiction in connection with these changes, rules of appointing supervisory bodies in extraordinary proceedings in connection with the above-mentioned changes, as well as validity of local law acts after the entry into force of the above changes in the areas covered by these changes.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: https://hdl.handle.net/10593/26039
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat.pdf
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.