Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26068
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPrzybylski, Piotr. Promotor-
dc.contributor.advisorPyta, Krystian. Promotor-
dc.contributor.authorJanas, Anna Dominika-
dc.date.accessioned2021-02-11T08:47:40Z-
dc.date.available2021-02-11T08:47:40Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26068-
dc.descriptionWydział Chemiipl_PL
dc.description.abstractCelem niniejszej rozprawy doktorskiej było zsyntezowanie nowych pochodnych 14- i 15-członowych laktonowych antybiotyków makrolidowych, zawierających przebudowane ramiona sacharydowe oraz funkcjonalizacja aglikonu klarytromycyny i ocena jej przydatności do dalszych zastosowań w poszukiwaniu nowych antybiotyków. W wyniku pracy otrzymano 50 nowych pochodnych, w tym 18 węglanowo-triazolowych analogów azytromycyny otrzymanych w wyniku reakcji 1,3-dipolarnej cykloaddycji Huisgena, 23 nowe sole N-alkiloamoniowe azytromycyny, 6 nowych soli N-alkiloamoniowych klarytromycyny oraz 3 związki hybrydowe powstałe w wyniku połączenia modyfikowanych antybiotyków makrolidowych z alkaloidem – kolchiceiną. Dodatkowo, przeprowadzono również syntezę nowego związku o nietypowej strukturze, stanowiącego alternatywną platformę do dalszej transformacji. Wszystkie struktury nowych pochodnych zostały ustalone na podstawie analizy spektroskopowe, z wykorzystaniem technik: 1H, 13C, 1H-1H COSY, 1H-1H NOESY, 1H-13C HSQC i 1H-13C HMBC, FT-IR, ESI-MS oraz modelowania molekularnego jedną z metod DFT. Ustalona została zależność pomiędzy strukturą nowo otrzymanych pochodnych a ich aktywnością przeciwbakteryjną i cytotoksycznością. Dodatkowo wyniki te zostały skorelowane z wyznaczonymi parametrami fizykochemicznymi, tj. z clogP i rozpuszczalnością w wodzie oraz modelem wiązania tych antybiotyków w tunelu rybosomalnym.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this doctoral dissertation was to synthesize new derivatives of 14- and 15-membered macrolide lactone antibiotics containing remodeled saccharide arms and functionalisation of the clarithromycin aglycone and evaluation of its suitability for further applications in the search for new antibiotics. As a result, 50 new derivatives were obtained, including 18 carbonate-triazole analogs of azithromycin synthesized in Huisgen's 1,3-dipolar cycloaddition reaction, 23 new N-alkylammonium azithromycin salts, 6 new N-alkylammonium clarithromycin salts and 3 hybrid compounds resulting from the combination of modified macrolide antibiotics with the alkaloid - colchiceine. In addition, synthesis of a new compound with an unusual structure was performed, constituting an alternative platform for further transformation. All the structures of new derivatives were determined on the basis of spectroscopic analysis, using the techniques: 1H, 13C, 1H-1H COSY, 1H-1H NOESY, 1H-13C HSQC and 1H-13C HMBC, FT-IR, ESI-MS and molecular modeling with one of the DFT methods. Relationship between the structure of the newly obtained derivatives and their antibacterial activity and cytotoxicity was established. Additionally, these results were correlated with the determined physicochemical parameters, i.e. clogP and water solubility and with the model of binding these antibiotics in the ribosomal tunnel.pl_PL
dc.description.sponsorshipPraca doktorska wykonana w ramach projektu finansowanego przez: Narodowe Centrum Nauki OPUS 10 nr grantu: UMO/2015/19/B/ST5/00231pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectantybiotykipl_PL
dc.subjectchemia „click”pl_PL
dc.subjectczwartorzędowanie atomu azotupl_PL
dc.subjectwłaściwości przeciwbakteryjnepl_PL
dc.subjectinterakcje antybiotyk-rybosompl_PL
dc.subjectantibioticspl_PL
dc.subject“click” chemistrypl_PL
dc.subjectnitrogen quaternizationpl_PL
dc.subjectantibacterial propertiespl_PL
dc.subjectantibiotic-ribosome interactionspl_PL
dc.titleSynteza i ustalenie korelacji struktura-aktywność biologiczna nowych pochodnych 14- i 15-członowych antybiotyków makrolidowych zawierających przebudowane ramiona sacharydowepl_PL
dc.title.alternativeSynthesis and determination of a structure-biological activity correlation of new derivatives of 14- and 15- membered macrolide antibiotics containing remodeled saccharide armspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca Doktorska_Janas Anna.pdf31.58 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.