Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26094
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKosiński, Eryk. Promotor-
dc.contributor.authorTrupkiewicz, Marcin-
dc.date.accessioned2021-02-18T12:40:43Z-
dc.date.available2021-02-18T12:40:43Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26094-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.description.abstractJednym z najbardziej uciążliwych dla środowiska naturalnego sektorów gospodarki jest elektroenergetyka. Z tego powodu racjonalny prawodawca, w ramach prośrodowiskowej regulacji sektorowej w elektroenergetyce wiele uwagi poświęca wprowadzeniu rozwiązań umożliwiających ograniczenie negatywnego wpływu na postępujące zmiany klimatyczne. Tak sformułowana problematyka badawcza wymaga jednak wielopłaszczyznowej analizy prawnej, która będzie stanowiła oś rozważań prowadzonych w ramach czterech rozdziałów tej pracy. W pierwszym z nich ustalono istotę, genezę oraz kluczowy cel prośrodowiskowej regulacji sektorowej, która sprzyja ochronie środowiska naturalnego dzięki zwiększeniu poziomu wytwarzania energii elektrycznej z OZE. W drugim zbadano unijne oraz krajowe unormowania, celem określenia statusu oraz ram prawnych warunkujących stosowanie OZE wraz z uwzględnieniem możliwości tworzenia instrumentów wsparcia. Trzeci poświecono zbadaniu czy mechanizmy aukcyjne i przetargowe, które choć swoją genezę wywodzą z nauk ekonomicznych, to mogą być wykorzystywane przy tworzeniu unormowań prawnych. Wreszcie w czwartym, analizie poddano samo ukształtowanie instrumentu aukcji OZE w polskim prawodawstwie, która nie tylko pozwoli na przedstawienie jej istoty oraz charakterystyki prawnej, ale umożliwi też wskazanie pożądanych przez ustawodawcę skutków prawnych i faktycznych w obrębie gospodarki.pl_PL
dc.description.abstractElectricity is one of the most harmful sectors of the economy. For this reason, the rational legislator paid a lot of attention to introducing solutions that allow to reduce this negative impact of the electricity sector on the progressing climate changes, as a part of the pro-environmental sector-specific regulation in the electricity industry. Such formulated research issues required a multi-dimensional analysis, which will constitute the axis of considerations carried out within the four chapters of this work. Firstly, the aim is to systematize the essence, genesis and key goal of the pro-environmental sector specific regulation, which is conducive to environmental protection by increasing the level of electricity from renewable energy sources. Secondly, it should be analyse that the EU and Polish regulations determine the status and legal framework for the use of renewable energy sources, including the possibility of creating the support instruments. The third chapter is devote to examine whether auction mechanisms, which although derive their origin from economic sciences, could be used to create a legal regulations. The fourth chapter provides a legal analysis of the RES auction instrument in Polish legislation, which will not only allow to present its essence and legal characteristics, but also indicate the legal and actual effects desired by the legislator within the economy sector.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectprośrodowiskowa regulacja sektorowapl_PL
dc.subjectaukcjapl_PL
dc.subjectwsparcie odnawialnych źródeł energiipl_PL
dc.subjectpro-environmental sector specific regulationpl_PL
dc.subjectauctionspl_PL
dc.subjectsupporting of renewable energy sourcespl_PL
dc.titleAukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii jako instrument prośrodowiskowej regulacji sektorowej w elektroenergetycepl_PL
dc.title.alternativeAuction for the sale of electricity generated in renewable energy installations as an instrument of pro-environmental sector specific regulation in the electricitypl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat_280620.pdf
  Restricted Access
3.24 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.