Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26196
Title: E-zdrowie. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu poprawy jakości usług publicznych w ochronie zdrowia
Other Titles: E-health. Use of information and communication technologies in order to improve the quality of public health services
Authors: Sobieski, Leszek
Advisor: Kokocińska, Katarzyna. Promotor
Keywords: e-zdrowie
jakość
ochrona zdrowia
usługi publiczne
e-health
quality
health care
public services
Issue Date: 2021
Abstract: Rozprawa obejmuje rozwiązanie problemu badawczego jakim jest wykazanie związku pomiędzy wdrożeniem rozwiązań e-zdrowia a poprawą jakości usług publicznych w ochronie zdrowia. W pracy dokonano ustalenia zakresu pojęć prawnych kluczowych dla realizacji założenia badawczego takich jak; zdrowie: zdrowie publiczne, system ochrony zdrowia oraz model ochrony zdrowia. Na podstawie krajowych aktów normatywnych odtworzone zostały normy prawa kształtujące krajowy system ochrony zdrowia. Analiza prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej umożliwiła analizę dwóch obszarów badawczych - zadań Unii Europejskiej w ochronie zdrowia oraz stosunek Unii Europejskiej do rozwiązań cyfrowych. W pracy przedstawiony został aspekt socjologiczny i ekonomiczny wdrażania rozwiązań ICT oraz koncept społeczeństwa informacyjnego. Analiza prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej umożliwiła analizę dwóch obszarów badawczych - zadań Unii Europejskiej w ochronie zdrowia oraz stosunek Unii Europejskiej do rozwiązań cyfrowych. W pracy przedstawiony został aspekt socjologiczny i ekonomiczny wdrażania rozwiązań ICT oraz koncept społeczeństwa informacyjnego. Przeprowadzona analiza umożliwiła ustalenie formalnej treści pojęcia e-zdrowie, uwarunkowania wprowadzania rozwiązań informatycznych w ochronie zdrowia. Przeprowadzono wywód w kierunku ustalenia odmiennej definicji jakości jako pojęcia określanego przez efektywność działania. Poczynione ustalenia pozwoliły wykazać wpływ rozwiązań na formalnoprawna zmianę m Zmiana modelu ochrony zdrowia oparta na zasadzie pomocniczości zwiększa zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w organizacji ochrony zdrowia. Przydatne dla realizacji tego celu stają się rozwiązania e-zdrowia.
The dissertation covers the solution of the research problem which is showing the relationship between the implementation of e-health solutions and the improvement of the quality of public services in health care. The paper determines the scope of the key legal concepts for the implementation of the research assumption, such as; health: public health, health care system and health care model. On the basis of national normative acts, the legal norms shaping the national health care system were recreated. The analysis of the primary and secondary law of the European Union made it possible to analyze two research areas - the tasks of the European Union in health care and the European Union's attitude to digital solutions. The work presents the sociological and economic aspect of implementing ICT solutions and the concept of the information society. The conducted analysis made it possible to determine the formal content of the concept of e-health and the conditions for introducing IT solutions in health care. An argument was made towards establishing a different definition of quality as a concept determined by performance. The findings made it possible to demonstrate the impact of the solutions on the formal and legal change in the health care model. Changing the health care model based on the subsidiarity principle increases the involvement of local government units in the organization of health care. E-health solutions are becoming useful in achieving this goal.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: https://hdl.handle.net/10593/26196
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa doktorska.pdf2.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.