Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26207
Title: Odwołalność czynności procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Other Titles: Withdrawal of procedural actions in court-administrative proceedings
Authors: Stawińska, Zuzanna Helena
Advisor: Piątek, Wojciech. Promotor
Olszanowski, Jan. Promotor
Keywords: odwołalność
czynność procesowa
cofnięcie skargi sądowoadministracyjnej
cofnięcie
revocability
procedural actions
withdrawal of an administrative court complaint
withdrawal
Article 60 of Law on Proceedings before Administrative Courts
Issue Date: 2021
Abstract: Dysertacja porusza problematykę odwołalności czynności procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym i ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przyjęty na gruncie polskiego postępowania sądowoadministracyjnego kształt instytucji odwołalności czynności procesowych gwarantuje realną ochronę prawną uczestnikom postępowania sądowego, urzeczywistniając tym samym efektywną realizacje podstawowych funkcji postępowania sądowoadministracyjnego, do których należą zagwarantowanie ochrony publicznych praw podmiotowych jednostek wraz z ochroną obiektywnego porządku prawnego? Pierwszy rozdział dotyczy prawa do sądu, które należy uznać za fundament uprawnienia do odwołania czynności procesowych. W drugim rozdziale została przeprowadzona analiza istoty czynności procesowych wraz z przybliżeniem podstawowych cech danych czynności, takich jak niesamodzielność, formalizm, prekluzyjność oraz fakultatywność. Powyższe umożliwiło przeprowadzenie rozważań na temat charakteru cechy odwołalności czynności procesowych. W dalszej części pracy dokonano analizy odwołalności poszczególnych czynności procesowych takich jak skarga sądowoadministracyjna, skarga kasacyjna, zażalenie. Analizie poddano również uprawnienie do cofnięcia nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Ostatnia część pracy została poświęcona skutkom czynności procesowych. W rozprawie przywołano również rozwiązania obrane przez niemieckiego oraz hiszpańskiego ustawodawcę, jednakże tylko w odniesieniu do kwestii odmiennych, kontrowersyjnych czy też budzących wątpliwości w odniesieniu do prawa polskiego.
The dissertation analyses the issue of the withdrawal of procedural actions in administrative court and aims to respond to the question, whether the form of withdrawal process applied in Polish administrative court proceedings guarantees real legal protection for participants, so that the effective implementation of the fundamental function of administrative court proceedings, which includes the protection of subjective public rights of individuals and the protection of objective legal order. The first chapter pertains to the right to a fair trial which should be considered as the cornerstone of the right to revoke procedural actions. The second chapter analyses the essence of procedural actions and addresses fundamental features of the actions in question, such as dependence, formalism, limitation and optionality. This made it possible to consider the nature of the withdrawal of procedural actions. The further part of the dissertation analyses the withdrawal of individual procedural actions such as an administrative court complaint, a cassation complaint, or a complaint. Moreover, the right to withdraw extraordinary appeals was discussed. The last part addresses the effects of procedural actions. The dissertation also refers to solutions adopted by German and Spanish legislators, but only with respect to different, controversial or questionable issues in relation to Polish law.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: https://hdl.handle.net/10593/26207
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stawinska Zuzanna Doktorat.pdf
  Restricted Access
4.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.