Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26230
Title: Polityka energetyczna w programach największych polskich partii politycznych w wyborach parlamentarnych w 2019 roku
Other Titles: The issue of raw material security in the programs of the largest Polish political parties in the parliamentary elections in 2019
Authors: Kamprowski, Rafał
Keywords: bezpieczeństwo
bezpieczeństwo energetyczne
programy polityczne
partie polityczne
security
energetic security
political programs
political parties
Issue Date: 15-Apr-2021
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2021, nr 1, s. 19-31.
Abstract: Przedmiotem badań niniejszego artykułu jest wizja kreowania polityki energetycznej obecna w programach politycznych największych polskich partii politycznych w 2019 roku. Należy podkreślić, iż głównym jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Celami podjętych przez autora badań jest wskazanie, omówienie i porównanie koncepcji zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego w przypadku wygrania wyborów parlamentarnych. Do osiągnięcia tak określonych celów badań posłużyły następujące problemy badawcze: w jakim zakresie zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego jest obecne w analizowanych programach politycznych? Poprzez jakie narzędzia największe partie polityczne w Polsce kreowały energetyczny wymiar bezpieczeństwa? Jakie główne trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski uwypuklają badane partie polityczne? Czy istnieje zbieżność partii politycznych w wizji zagwarantowania Polsce bezpieczeństwa energetycznego? W poniższym artykule posłużono się następującymi metodami badawczymi: porównawczą oraz analizy źródeł. Zastosowano również technikę analizy treści.
The subject of this article is the vision for energy policy in the political programs of the largest Polish political parties in 2019. It should be emphasized that energy policy’s main goal is to ensure energy security. The aim of the research undertaken by the author is to identify, discuss and compare the concepts for ensuring Poland’s energy security in the event of various parties winning the parliamentary elections. The following research problems were used to achieve the research objectives defined in this way: to what extent is Poland’s energy security present in the analyzed political programs? Through what tools have the largest political parties in Poland created the energy dimension of security? What are the main difficulties in ensuring Poland’s energy security highlighted by the political parties studied? Is there a convergence of political parties in the vision of guaranteeing Poland’s energy security? The following research methods were used in the article: comparative and source analysis. The content analysis technique was also used.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26230
DOI: 10.14746/ssp.2021.1.2
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2021, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-KAMPROWSKI.pdfGłówny artykuł307.35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons