Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26234
Title: The position of mayor within local authority relations in Hungary and Poland in a comparative perspective
Other Titles: Pozycja burmistrza w relacjach wewnątrz władzy lokalnej na Węgrzech i w Polsce w perspektywie porównawczej
Authors: Rajca, Lucyna
Keywords: position of mayor
Poland
Hungary
pozycja burmistrza
Polska
Węgry
Issue Date: 15-Apr-2021
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2021, nr 1, s. 71-88.
Abstract: The study aims to compare the position of Hungarian and Polish mayors in horizontal relations of power, considering the changes taking place in this area over the last few years. The article presents the institutional and legal conditions of local leadership in Hungary and Poland, as well as the role of councils with regard to the executive body. It also describes the systems of election to legislative bodies, which is one of the factors influencing the status of councils and relations within a local authority. The results of the analyses show that there are differences in the positions of Hungarian and Polish mayors and that the relations within local authorities in both countries have been affected by convergent and divergent trends. The study uses the comparative method and an institutional-legal approach, as well as the historical method.
Celem opracowania jest porównanie pozycji węgierskiego i polskiego burmistrza w poziomych relacjach władzy z uwzględnieniem zmian zachodzących w tym zakresie w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Omówione zostały uwarunkowania instytucjonalno-prawne przywództwa lokalnego na Węgrzech i w Polsce oraz rola, jaką odgrywa rada względem organu wykonawczego. Zbadano również sposób wyboru do organów stanowiących, który jest jednym z czynników wpływających na status rady i relacje wewnątrz władzy lokalnej. Analizy wskazują, że istnieją różnice w pozycji węgierskiego i polskiego burmistrza oraz że w kształtowaniu relacji wewnątrz władzy lokalnej w obu badanych państwach występowały zarówno trendy zbieżne, jak i rozbieżne. W opracowaniu wykorzystano metodę porównawczą oraz podejście instytucjonalno-prawne, a także metodę historyczną.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26234
DOI: 10.14746/ssp.2021.1.5
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2021, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05a-Rajca.pdfGłówny artykuł339.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons