Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26278
Title: Gmina uzdrowiskowa – aspekty publicznoprawne
Other Titles: Health resort municipality - public law aspects
Authors: Jankowska, Paulina
Advisor: Wojtczak, Krystyna. Promotor
Keywords: gmina uzdrowiskowa
health resort municipality
uzdrowisko
spa
lecznictwo uzdrowiskowe
spa treatment
zakład lecznictwa uzdrowiskowego
spa treatment center
zdrowie
health
Issue Date: 2021
Abstract: Gmina uzdrowiskowa jest nie tylko „typową” podstawową jednostką samorządu terytorialnego, ale gminą o specjalnym statusie i reżimie prawnym. Wynika to ze specyfiki ustrojowej oraz szczególnego charakteru i zakresu realizowanych zadań publicznych, co wymaga odrębnego podejścia ze strony polskiego ustawodawcy. Według obowiązujących regulacji prawnych gmina uzdrowiskowa to gmina, której obszarowi lub jego części został nadany status uzdrowiska. W trybie określonym w ustawie uzdrowiskowej uzdrowisko to obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, któremu został nadany status uzdrowiska. Tym samym uzdrowisko jest ograniczonym obszarem terytorium gminy, prowadzącym specyficzną działalność – lecznictwo uzdrowiskowe, które jest integralną częścią systemu zdrowia. Leczenie to odbywa się w specjalnie do tego przystosowanych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Konsekwencją zachowania funkcji leczniczej uzdrowiska jest obowiązek wydzielenia stref ochrony uzdrowiskowej, co wiąże się z istnieniem wielu ograniczeń publicznoprawnych, które dotyczą różnych grup osób, przykładowo mieszkańca, pacjenta, właściciela nieruchomości czy przedsiębiorcy prowadzącego określoną działalność gospodarczą. Celem rozprawy jest analiza i ocena regulacji prawnych dotyczących pozycji prawnej gminy uzdrowiskowej. Praca składa się z siedmiu rozdziałów, które ujęto w trzy części obejmujące zagadnienia administracyjnoprawne w tym samorządu terytorialnego i ochrony zdrowia.
The health resort municipality is not only a "typical" basic local government unit, but a commune with a special status and legal regime. This is due to the specificity of the system and the specific nature and scope of public tasks carried out, which requires a separate approach on the part of the Polish legislator. According to applicable legal regulations, a health resort municipality is a commune whose area or part of it has been granted the status of a health resort. In accordance with the procedure set out in the Spa Act, a spa is an area in which spa treatment is carried out, separated in order to use and protect the natural healing resources located in its area, which has been given the status of a spa. Thus, the spa is a limited area of the commune's territory, conducting specific activity – spa treatment, which is an integral part of the health system. This treatment is carried out in specially adapted spa treatment facilities. The consequence of maintaining the therapeutic function of the spa is the obligation to separate spa protection zones, which is associated with the existence of many public-law restrictions that apply to various groups of people, for example a resident, patient, property owner or entrepreneur conducting specific business activities. The purpose of the dissertation is to analyze and evaluate legal regulations regarding the legal position of the health resort municipality. The work consists of seven chapters, which are divided into three parts covering administrative and legal issues, including local government and health protection.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: https://hdl.handle.net/10593/26278
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P_Jankowska_rozprawa_dr_gmina_uzdrowiskowa.pdf
  Restricted Access
2.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.