Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26309
Title: Molekularne oddziaływania pomiędzy białkami maszynerii splicingowej i poliadenylacyjnej roślin.
Other Titles: The crosstalk between splicing and polyadenylation machineries in plants.
Authors: Szewc, Łukasz
Advisor: Jarmołowski, Artur. Promotor
Keywords: splicing
poliadenylacja
teleskrypting
chimeryczne RNA
polyadenylation
telescripting
chimeric RNAs
Issue Date: 2021
Abstract: Wszystkie eukariotyczne RNA transkrybowane przez polimerazę RNA II powstają z pierwotnych prekursorów na drodze wieloetapowej obróbki, obejmującej między innymi dodawanie kapu do końców 5’, wycinanie intronów i łączenie ze sobą egzonów (splicing), oraz dodawanie ogonów poli(A) podczas procesu cięcia i poliadenylacji końca 3’ transkryptów. Za wycinanie intronów i łączenie ze sobą egzonów odpowiedzialny jest dynamiczny i duży kompleks, zwany spliceosomem, w skład którego wchodzą U1, U2, U4, U6 i U5 snRNP, a także inne wyspecjalizowane białka. Zaobserwowano, że poza udziałem w splicingu, U1 snRNP pełni także dodatkową funkcję chroniąc nowo syntetyzowane cząsteczki prekursorów RNA przed przedwczesną poliadenylacją. Mechanizm ten nazwano teleskryptingiem. W celu zrozumienia molekularnego mechanizmu łączącego U1 snRNP z maszynerią poliadenylacyjną zidentyfikowano partnerów białkowych roślinnego kompleksu U1 snRNP, wśród których znaleziono podjednostki homologów ludzkiego kompleksu CFIm (ang. mammalian Cleavage factor I). Potwierdzono udział kompleksu CFI w przedwczesnej poliadenylacji w intronach, czyli udział roślinnego kompleksu CFI w teleskryptingu. Dodatkowo w mutantach białek kompleksu CFI zidentyfikowano zdarzenia typu “readthrough”, czyli przykłady transkryptów polimerazy RNA II o wydłużonych końcach 3’, świadczące o tym, że kompleks CFI u Arabidopsis thaliana jest także zaangażowany w proces formowania poprawniej długości końców 3’ transkryptów polimerazy RNA II.
All eukaryotic RNA Polymerase II mature RNAs are produced from primary transcripts as a result of extensive processing, including addition of the cap structure at the 5’ end, removal of introns and ligation of exons (splicing), and addition of a poly(A) tail at the 3’end during the cleavage and polyadenylation process. The excision of introns from primary transcripts is catalyzed by a highly dynamic and large ribonucleoprotein complex called the spliceosome, composed of U1, U2, U4, U6 and U5 snRNPs, as well as other spliceosomal proteins. Recently, it has been demonstrated that in addition to its important role in splicing, U1 snRNP protects newly synthesized pre-mRNAs from premature termination by cleavage and polyadenylation (telescripting). In order to understand the molecular interplay between U1 snRNP and the polyadenylation machinery, protein partners of the U1 snRNP complex were identified, among which the homologue subunits of the human CFIm complex (mammalian Cleavage factor I) and subsequently its involvement in the intronic polyadenylation was observed, confirming its implication in telescripting. In addition, examples of extensions of RNA polymerase II transcripts at the 3 'ends were identified in Arabidopdi CFI mutants, showing that the CFI complex plays also a key role in formation of proper 3’ ends of the RNA pol II transcripts.
Sponsorship: 1. Narodowe Centrum Nauki (NCN), granty: - UMO-2013/10/A/NZ1/00557 (MAESTRO), kierownik projektu: prof. dr. hab. Artur Jarmołowski, tytuł projektu: Molekularne interakcje pomiędzy białkami kompleksu dojrzewania mikroRNA i czynnikami odpowiedzialnymi za splicing i poliadenylację u roślin. - UMO-2015/19/N/NZ1/01997 (PRELUDIUM), kierownik projektu: mgr Łukasz Szewc, tytuł projektu: Nowe ciała jądrowe zawierające prekursory miRNA i ich rola w biogenezie roślinnych miRNA. - UMO-2018/28/T/NZ1/00468 (ETIUDA), kierownik projektu mgr Łukasz Szewc, tytuł projektu: Zależne od U1 snRNP hamowanie poliadenylacji - w poszukiwaniu mechanizmu. 2. Poznańskie Konsorcjum RNA KNOW (01/KNOW2/2014).
Description: Wydział Biologii
URI: https://hdl.handle.net/10593/26309
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa doktorska Łukasz Szewc.pdf
  Restricted Access
7.46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.