Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26316
Title: Powiązania między odbiorem wód opadowych a funkcją estetyczną zieleni miejskiej w świetle koncepcji świadczeń ekosystemowych na przykładzie Poznania
Other Titles: Links between rainwater capturing and aesthetic function of urban green. The ecosystem services approach in the case study of Poznań
Authors: Zajączkowski, Dominik
Advisor: Mizgajski, Andrzej. Promotor
Keywords: zieleń miejska
świadczenia ekosystemowe
zielona infrastruktura
odbiór wód opadowych
urban greenery
ecosystem services
green infrastructure
rainwater capturing
Issue Date: 2021
Abstract: Jednym z wyzwań obszarów miejskich jest zarządzanie wodami deszczowymi. Na terenach silnie zabudowanych kanalizacja jest niekiedy nieefektywna i dlatego nie jest w stanie skutecznie przejmować wody z powierzchni, zwłaszcza po intensywnych opadach deszczu. W niniejszej rozprawie podjęto zagadnienie rozpoznania zdolności terenów zieleni do przejmowania wody deszczowej oraz poprawy estetyki otoczenia czyli dwóch powiązanych świadczeń ekosystemowych generowanych przez tereny zieleni w miastach. Celem niniejszego badania jest określenie, czy korzyści płynące ze stosowania rozwiązań opartych na przyrodzie są dostrzegane przez społeczeństwo i czy mogą się one wzajemnie wspierać. Wyniki analizy potwierdzają techniczną możliwość odszczelnienia fragmentów wybranych powierzchni w mieście. Rozwiązania takie jak zielone torowiska, zielone miejsca parkingowe i zielone donice można wykorzystać do lepszego gospodarowania wodami opadowymi. Obliczono również wartość pieniężną opisywanego świadczenia. Analizy potwierdziły, że koszty takich rozwiązań nie zniechęcają respondentów do ich wspierania. Co więcej, udowodniono, że dodatkowa funkcja tych rozwiązań polegająca na zbieraniu wody deszczowej zwiększa ich atrakcyjność w oczach mieszkańców. Zaobserwowano istotną statystycznie zależność między wiekiem i poziomem zarobków badanych, a postrzeganiem przez nich terenów zieleni w mieście. Rozwiązania opisane w badaniu zostały silniej poparte przez młodszych i lepiej zarabiających respondentów.
One of the challenges of modern urban areas is rainwater management. In heavily built-up areas, the sewage system is sometimes inefficient and therefore cannot effectively absorb water from the surface, especially after heavy rainfall. This dissertation raises the issue of recognizing the ability of green areas to collect rainwater and improving the aesthetics of the environment, which are two related ecosystem services delivered by green areas in the cities. The objective of this study is to determine whether the benefits of using nature based solutions are noticed by the society and whether these benefits can support each other. The results of the analysis confirm the technical possibility of unsealing fragments of different parts of the city. Solutions such as green tracks, green parking spaces and green pots can be used for better rainwater management. The monetary value of the benefit were also calculated. Analyzes confirmed that the costs of such solutions do not discourage respondents from supporting them. What is more, it has been proven that the additional function of these solutions, consisting of collecting rainwater, increases their attractiveness in the eyes of residents. A statistically significant relationship was observed between the age and level of earnings of the respondents and their perception of green areas in the city. The solutions described in the study have been more strongly supported by younger and better-paid respondents.
Description: Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
URI: https://hdl.handle.net/10593/26316
Appears in Collections:Doktoraty (WGSEGP)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D.Zajączkowski_rozprawa_doktorska.pdf15.73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.