Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26341
Title: Quo vadis Eurazjo? W poszukiwaniu nowych dróg partnerstwa
Editors: Hordecki, Bartosz
Jach, Anna
Keywords: Eurazja
Eurazja jako region
Eurazja jako koncept
Europa Wschodnia
Kaukaz
Azja Centralna
regionalne procesy integracyjne
regionalne procesy dezintegracyjne
partnerstwo strategiczne
Eurasia
Eurasia as a region
Eurasia as a concept
Eastern Europe
Caucasus
Central Asia
regional integration
regional disintegration
strategic partnership
Issue Date: 2020
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Citation: Quo vadis Eurazjo? W poszukiwaniu nowych dróg partnerstwa, red. Hordecki B., Jach A., Poznań 2020, s.370.
Abstract: Pytanie „Dokąd zmierza Eurazja?” pozostaje zarówno ważne, jak i kłopotliwe. Próba odpowiedzi na nie wiąże się nieodzownie z koniecznością określenia, jak pojęcie Eurazji można rozumieć. Jednocześnie różne sposoby jej definiowania pociągają za sobą określone konsekwencje teoretyczne i praktyczne. Uwzględniając przywołane uwagi, w monografii podjęto namysł nad głównymi kierunkami, w których rozwija się subkontynent eurazjatycki, a w szczególności jego region centralny. Autorzy opracowania zaproponowali zestaw diagnoz i prognoz odnoszących się do przywołanej kwestii, zastanawiając się nad perspektywami budowania relacji partnerskich pomiędzy podmiotami współkonstytuującymi realia eurazjatyckie. Główne wątki monografii dotyczą: 1) ewolucji dyskursu ideowego dotyczącego Eurazji, 2) procesów integracyjnych oraz dezintegracyjnych w regionie postradzieckim postrzeganym jako jej geograficzne centrum, 3) procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na poziomie subregionalnym, a więc w Europie Wschodniej, na Kaukazie oraz w Azji Centralnej. Monografia została przygotowana przez dwudziestoczteroosobowy zespół badawczy. Zainteresowania naukowe Autorów wchodzących w jego skład obejmują rozwój procesów społeczno-politycznych oraz stosunków międzynarodowych w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni postradzieckiej. Reprezentują oni różne dyscypliny oraz kilkanaście ośrodków akademickich i badawczych w Polsce i zagranicą. Praca ma charakter interdyscyplinarny i powstała z intencją upowszechnienia rezultatów studiów nad obszarem eurazjatyckim. Stanowi też zachętę do pogłębiania dyskusji dotyczącej możliwych wariantów jego przyszłego rozwoju.
Sponsorship: Praca współfinansowana przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26341
DOI: 10.14746/wnpid.2020.9788366740143
ISBN: 978-83-66740-14-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quo_ vadis_ Eurazjo_ W_ poszukiwaniu_ nowych_ dróg_ partnerstwa.pdf5.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.