Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2647
Title: Natus ex Maria Virgine: Współczesne kontrowersje wokół dziewiczego zrodzenia Chrystusa
Other Titles: Natus ex Maria Virgine: Contemporary Controversies Surrounding the Virgine Birth of Christ
Authors: Mahoney, William
Advisor: Kochaniewicz, Bogusław. Promotor
Keywords: Maryja
Mary
dziewictwo
virginity
narodzenie
birth
Chrystus
Christ
kontrowersje
controversies
Issue Date: 5-Jun-2012
Abstract: Dysertacja została poświęcona teologicznym kontrowersjom obecnym we współczesnych publikacjach ukazujących się zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych, dotyczących jednej z podstawowych prawd wiary: dziewiczego zrodzenia Chrystusa. Praca ukazuje debatę toczącą się na wielu płaszczyznach: we współczesnej egzegezie biblijnej, w teologii dogmatycznej, teologii feministycznej oraz w prowadzonym dialogu ekumenicznego. Prezentuje również trudności w interpretacji tej prawdy wiary na polu współczesnej biologii oraz szeroko pojmowanej kultury. Dysertacja nie ogranicza się do prezentacji wspomnianych kontrowersji lecz również prezentuje oficjalne stanowisko Kościoła. Autor, dokonując przypatrując się toczonej debacie, dochodzi do wniosku, że kontrowersyjne opinie na temat okoliczności przyjścia na świat Chrystusa wynikają z niewiary w możliwość aktywnego działania Boga w historii człowieka. Kontrowersyjne opinie wynikają często z zastosowania nieadekwatnych metod w teologicznej refleksji. Metody empiryczne, zastosowane do badania wydarzenia Wcielenia, spowodowały zredukowanie tajemnicy dziewiczego poczęcia Chrystusa do zwykłego aktu małżeńskiego, a tajemnicy Chrystusa do Jego człowieczeństwa.
The dissertation is dedicated to current theological controversy in contemporary publications appearing in Europe and in the United States, as well, which concerns one of the fundamental truths of faith: the virginal birth of Christ. This work presents the ongoing debate on many levels: in contemporary biblical exegesis, in dogmatic theology, feminist theology and in ecumenical dialogue, too. It also puts in evidence certain difficulties in the interpretation of this truth of faith in the field of modern biology and contemporary culture. The thesis is not limited to the presentation of above mentionned controversy, but also it presents the official position of the Teaching of the Church. The author, arrives to conclusion, that the contemporary controversy about the circumstances of the birth of Christ, is the result of disbelief in the possibility of activity of God in human history. Controversial opinions are often the result of using inappropriate methods in the field of theological reflection. Empirical methods, applied to study of the mystery of the Incarnation, led to reduction of this mystery up to the normal conjugal act, and the mystery of Christ to His humanity.
Description: Wydział Teologiczny: Zakład Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu
URI: http://hdl.handle.net/10593/2647
Appears in Collections:Doktoraty (WT)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORAT-MAHONEY.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.