Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26471
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPiskorski, Justyn. Promotor-
dc.contributor.authorSiwek, Kamil-
dc.date.accessioned2021-11-16T06:56:53Z-
dc.date.available2021-11-16T06:56:53Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26471-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl
dc.description.abstractPrzedmiotem rozprawy jest krytyczno-dogmatyczna analiza zespołu dwóch przepisów Kodeks karnego, a mianowicie art. 60 § 3 i 4 Kodeksu karnego. W literaturze z zakresu prawa karnego i orzecznictwie sądowym przepisy te zyskały umowną nazwę instytucji tzw. małego świadka koronnego in sua causa (we własnej sprawie) i in altera causa (w cudzej sprawie). Podstawowym problemem rozprawy jest odpowiedź na dwa pytania, a mianowicie: 1) czy od strony normatywnej instytucja małego świadka koronnego wykazuje podo¬bieństwa z instytucją określoną w ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku ko¬ronnym? 2) czy normatywny kształt instytucji małego świadka koronnego koresponduje z de-klarowanymi założeniami ustawodawczymi, jako karnoprawnego instrumentu, którego celem i funkcją jest premiowanie sprawcy przestępstwa obligatoryjnym nadzwyczajnym złagodzeniem kary w zamian za procesową pomoc udzieloną organom ścigania w pociągnięciu do odpowiedzialności karnej osób współdziałających z nim w popełnieniu tego przestępstwa? Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów poświęconych następującym zagadnieniom: aspekty teoretycznoprawne i procesowe nadzwyczajnego złagodzenia kary, przesłanki stosowania art. 60 § 3 i 4 k.k., mały świadek koronny w propozycjach nowelizacji Kodeksu karnego. Całość zamykają wnioski de lege lata oraz de lege ferenda nowego ujęcia przepisów art. 60 § 3 i 4 k.k.pl
dc.description.abstractThe subject of the paper is a critical and dogmatic analysis of a set of two provisions of the Penal Code, namely Article 60 § 3 and 4 of the Penal Code. The basic problem of the dissertation is the answer to two questions, namely: 1) whether, on the normative side, the institution of a small crown witness shows similarities with the institution specified in the Act of 25 June 1997 on the Crown Witness 2) whether the normative form of the institution of a small crown witness corresponds to the declared legislative assumptions, as a criminal-law instrument whose purpose and function is to reward the perpetrator of an offence with an obligatory extraordinary leniency in return for procedural assistance provided to law enforcement agencies in bringing to justice those who have collaborated with him in the commission of that offence. The dissertation consists of five chapters dedicated to the following issues: theoretical, legal and procedural aspects of extraordinary leniency, the prerequisites for the application of Article 60 § 3 and 4 of the Penal Code, a small crown witness in the proposed amendments to the Penal Code. The paper is finished with de lege lata and de lege ferenda proposals for the new wording of Article 60 § 3 and 4 of the Penal Code.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectświadek koronypl
dc.subjectnadzwyczajne złagodzenie karypl
dc.subjectdenuncjacjapl
dc.subjectprzestępczość zorganizowanapl
dc.subjectgrupa przestępczapl
dc.subjectcrown witnesspl
dc.subjectextraordinary leniencypl
dc.subjectdenunciationpl
dc.subjectorganised crimepl
dc.subjectcriminal grouppl
dc.titleKonstrukcja normatywna instytucji tzw. małego świadka koronnego i jej sądowe stosowaniepl
dc.title.alternativeThe normative construction of the so-called instituston a small withness and its judicial usepl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamil Siwek_Konstrukcja normatywna tzw. małego świadka koronnego i jej sądowe stosowanie.pdf
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.