Wielowektorowa polityka zagraniczna Białorusi - relacje z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej (1990-2015)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Title alternative
Multi-vector foreign policy of Belarus - relations with the countries of Asia, Africa and Latin America (1990-2015)
Abstract
Celem niniejszego tematu badawczego jest analiza historii relacji Białorusi z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej w latach 1990-2015 w kontekście współpracy polityczno-dyplomatycznej i gospodarczej. Główny problemem badawczy dotyczy kwestii zmiany pozycji i znaczenia państw Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej w polityce zagranicznej Republiki Białoruś w okresie od 1990 do 2015 roku. Analiza podjęta przez autora ukaże poziom kooperacji z wybranymi krajami i regionami. W rozprawie podjęto również aspekty związane z geopolitycznym i międzynarodowym położeniem Białorusi na świecie, periodyzacją białoruskiej polityki zagranicznej oraz jej priorytetami i celami, a także omówiono kompetencje organów państwowych wpływających na politykę zagraniczną kraju z uwzględnieniem kontekstu współpracy z Azją, Afryką i Ameryką Łacińską. Analizie poddano również znaczenie pojęcia „wielowektorowa polityka zagraniczna” w kontekście białoruskiej polityki.
The research topic objective is to analyse the history of relations between Belarus and the countries of Asia, Africa and Latin America within 1990-2015 and in the context of political, diplomatic and economic cooperation. The leading research problem concerns the changes in the rank and importance of Asian, African and Latin American states in the foreign policy of the Republic of Belarus in the period from 1990 to 2015. The analysis performed by the author will show the level of cooperation with selected countries and regions. The dissertation also touches upon aspects related to the geopolitical and international position of Belarus in the world, the periodization of Belarusian foreign policy and its priorities and goals, as well as the competences of state bodies influencing the country's foreign policy, taking into account the context of cooperation with Asia, Africa and Latin America. The meaning of the term "multi-vector foreign policy", in the context of Belarusian policy, was also scrutinized.
Description
Wydział Historii
Sponsor
Keywords
Białoruś, polityka zagraniczna, Azja, Afryka, Ameryka Łacińska, Belarus, foreign policy, Asia, Africa, Latin America
Citation
DOI
Alternative location
Creative Commons License