Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26473
Title: Wielowektorowa polityka zagraniczna Białorusi - relacje z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej (1990-2015)
Other Titles: Multi-vector foreign policy of Belarus - relations with the countries of Asia, Africa and Latin America (1990-2015)
Authors: Staśkiewicz, Łukasz
Advisor: Figura, Marek. Promotor
Keywords: Białoruś
polityka zagraniczna
Azja
Afryka
Ameryka Łacińska
Belarus
foreign policy
Asia
Africa
Latin America
Issue Date: 2021
Abstract: Celem niniejszego tematu badawczego jest analiza historii relacji Białorusi z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej w latach 1990-2015 w kontekście współpracy polityczno-dyplomatycznej i gospodarczej. Główny problemem badawczy dotyczy kwestii zmiany pozycji i znaczenia państw Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej w polityce zagranicznej Republiki Białoruś w okresie od 1990 do 2015 roku. Analiza podjęta przez autora ukaże poziom kooperacji z wybranymi krajami i regionami. W rozprawie podjęto również aspekty związane z geopolitycznym i międzynarodowym położeniem Białorusi na świecie, periodyzacją białoruskiej polityki zagranicznej oraz jej priorytetami i celami, a także omówiono kompetencje organów państwowych wpływających na politykę zagraniczną kraju z uwzględnieniem kontekstu współpracy z Azją, Afryką i Ameryką Łacińską. Analizie poddano również znaczenie pojęcia „wielowektorowa polityka zagraniczna” w kontekście białoruskiej polityki.
The research topic objective is to analyse the history of relations between Belarus and the countries of Asia, Africa and Latin America within 1990-2015 and in the context of political, diplomatic and economic cooperation. The leading research problem concerns the changes in the rank and importance of Asian, African and Latin American states in the foreign policy of the Republic of Belarus in the period from 1990 to 2015. The analysis performed by the author will show the level of cooperation with selected countries and regions. The dissertation also touches upon aspects related to the geopolitical and international position of Belarus in the world, the periodization of Belarusian foreign policy and its priorities and goals, as well as the competences of state bodies influencing the country's foreign policy, taking into account the context of cooperation with Asia, Africa and Latin America. The meaning of the term "multi-vector foreign policy", in the context of Belarusian policy, was also scrutinized.
Description: Wydział Historii
URI: https://hdl.handle.net/10593/26473
Appears in Collections:Doktoraty (WHis)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Łukasz Staśkiewicz - rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
9.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.