Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26477
Title: Rewiktymizacja wśród kobiet doznających przemocy w rodzinie. Znaczenie wczesnych nieadaptacyjnych schematów
Other Titles: Revictimization in women experiencing domestic violence. The role of early maladaptive schemas
Authors: Sieński, Michał
Advisor: Ziarko, Michał. Promotor
Keywords: rewiktymizacja
przemoc w dzieciństwie
przemoc w dorosłości
wydarzenia traumatyczne
wczesne nieadaptacyjne schematy
revictimization
childhood violence
violence in adulthood
traumatic experiences
early maladaptive schemas
Issue Date: 2021
Abstract: Prezentowana praca badawcza miała dwa zasadnicze cele: (1) wskazać na psychospołeczne czynniki ryzyka rewiktymizacji u kobiet doznających przemocy w rodzinie, jak również (2) zweryfikować psychospołeczny mechanizm prowadzący do wystąpienia tego zjawiska. Przeprowadzono badanie na grupie 238 dorosłych kobiet. W badaniu użyto następujących kwestionariuszy: CTQ, CTS2-R, DES-II, YSQ-S3; SMI. Porównania międzygrupowe wskazały na dwa specyficzne czynniki ryzyka doświadczenia rewiktymizacji. Wyższe niż w grupach porównawczych nasilenie schematu nieufność/skrzywdzenie, jak również silniejsza tendencja do aktywizacji trybu podporządkowania się schematowi. Z kolei, wyniki analiz związków potwierdziły zakładane związki pomiędzy zmiennymi. Okazało się, że doświadczenie przemocy w dzieciństwie pozwala przewidzieć wystąpienie rewiktymizacji po uwzględnieniu 3 czynników, tj. nasilonych objawów zaburzeń dysocjacyjnych, schematu nieufność/skrzywdzenie, jak również trybu podporządkowania.
The presented study had two primary objectives: (1) to identify psychosocial risk factors for revictimization in women experiencing domestic violence, as well as (2) to verify a hypothetical psychosocial mechanism leading to the occurrence of this phenomenon. The study was conducted on a group of 238 adult women. The following questionnaires were used in the study: CTQ, CTS2-R, DES-II, YSQ-S3; SMI. The conducted between-group comparisons indicated two specific risk factors for the experience of revictimization. A higher intensity of the mistrust/abuse schema than in the comparison groups, as well as a stronger tendency to activate the mode of submission to the schema. In turn, the results of the analyses of relationships confirmed the assumed relationships between variables. It turned out that the experience of violence in childhood can predict the occurrence of revictimization after taking into account 3 factors: the severity of symptoms of dissociative disorders, the mistrust/abuse schema, as well as the surrender schema mode.
Description: Wydział Psychologii i Kognitywistyki
URI: https://hdl.handle.net/10593/26477
Appears in Collections:Doktoraty (WPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michał Sieński doktorat.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.