Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26491
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOrlicki, Marcin. Promotor-
dc.contributor.advisorKępiński, Jakub. Promotor pomocniczy-
dc.contributor.authorWróbel, Maciej-
dc.date.accessioned2021-12-01T11:03:05Z-
dc.date.available2021-12-01T11:03:05Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26491-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl
dc.description.abstractBrak jest legalnej definicji pojęcia produktu ubezpieczeniowego. Niniejsza rozprawa doktorska stawia sobie za cel próbę wyjaśnienia, czym jest produkt ubezpieczeniowy, jakie elementy składają się na produkt ubezpieczeniowy oraz czy i jakie elementy produktu ubezpieczeniowego mogą być uznane za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pod uwagę wzięto dwa orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące uznania produktu (pakietu) ubezpieczeniowego za utwór (I CSK 257/15 oraz II CSK 400/16). Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówione zostało zagadnienie produktu ubezpieczeniowego. W drugim rozdziale znajduje się analiza przedmiotu prawa autorskiego (utworu) z bezpośrednim odniesieniem do samego produktu ubezpieczeniowego. W trzecim rozdziale została dokonana analiza pojęcia twórcy w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz twórcy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyjaśnienia wymaga, że pojęcie twórcy pojawia się w obu tych aktach, przy czym zjawiskiem nowym jest użycie tego sformułowania w kontekście ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. W czwartym rozdziale została dokonana analiza akt dwóch wspomnianych powyżej postępowań sądowych, wraz ze znajdującymi się w aktach orzeczeniami sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz opiniami biegłych sądowych.pl
dc.description.abstractThere is no legal definition of an insurance product. This dissertation aims to explain what an insurance product is and what elements of an insurance product may be considered as a work within the meaning of copyright. There were analyzed two judgments of the Supreme Court considering an insurance product as a work (I CSK 257/15 and II CSK 400/16). The dissertation consists of four chapters. The first chapter discusses the issue of the insurance product. In the second chapter there is an analysis of the subject of copyright (work) with a direct reference to the insurance product itself. The third chapter analyzes the concept of the author within the meaning of the Insurance Distribution Act and the author within the meaning of the Copyright and Related Rights Act. It should be clarified that the concept of the author appears in both of these acts, while the use of this phrase in the context of the Insurance Distribution Act is new. In the fourth chapter there is an analysis of Supreme Court court files (I CSK 257/15 and II CSK 400/16).pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectprodukt ubezpieczeniowypl
dc.subjectprawo autorskiepl
dc.subjectutwory granicznepl
dc.subjectutwórpl
dc.subjecttwórca produktu ubezpieczeniowegopl
dc.subjectinsurance productpl
dc.subjectcopyrightpl
dc.subjectboundary workspl
dc.subjectworkpl
dc.subjectinsurance product authorpl
dc.titleProdukt ubezpieczeniowy jako przedmiot prawa autorskiegopl
dc.title.alternativeInsurance product as a subject of copyrightpl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maciej Wróbel _Produkt ubezpieczeniowy jako przedmiot prawa autorskiego_#644C.pdf
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.