Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26502
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKędzia, Zdzisław. Promotor-
dc.contributor.authorBalicki, Karol-
dc.date.accessioned2021-12-16T13:36:03Z-
dc.date.available2021-12-16T13:36:03Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26502-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl
dc.description.abstractCelem rozprawy doktorskiej jest analiza kluczowych, wynikających z przepisów Konstytucji, zagadnień związanych z kształtowaniem modelu samorządu terytorialnego oraz rozwiązanie problemu badawczego, jaki stanowi realizacja założeń konstytucyjnych dotyczących funkcjonowania samorządu w odniesieniu do jego obecnego modelu, jego bieżącej działalności i związanych z tym wyzwań. Przepisy Konstytucji określają, że samorząd terytorialny w Polsce oparty jest na zasadach subsydiarności (pomocniczości), decentralizacji i samodzielności. Badania będą dotyczyły przede wszystkim elementów zasady samodzielności, które wpływają na pozycję samorządu terytorialnego w państwie oraz zakres i możliwości jego prawidłowego działania. Szczegółowej analizie poddane zostały uregulowania ustawowe odnoszące się do realizacji zadań publicznych wykonywanych przez gminy w obszarach: edukacji publicznej, gospodarki odpadami komunalnymi, inwestycji samorządowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem pracy jest wykazanie, że samodzielność gminy jako jednostki samorządu terytorialnego jest warunkiem niezbędnym dla wykonywania przez nią jej funkcji ustrojowych oraz ocena, czy konstytucyjne gwarancje dotyczące tej zasady są wystarczające, a ustawodawstwo i praktyka są z nimi zgodne.pl
dc.description.abstractThe purpose of this doctoral dissertation is to (i) analyse the key issues arising from the Constitution with regard to the shaping of the model of local government and (ii) solve a research problem of the execution of constitutional assumptions about how local government should operate in terms of its present model, current actions, and the related challenges. The Constitution stipulates that local government in Poland is based on the principles of subsidiarity, decentralization and independence. The research will focus primarily on the elements of the principle of independence that affect the position of local government in the state as well as the scope and possibilities of such a government to operate properly. Statutory regulations concerning the fulfilment of public tasks performed by communes in such areas as public education, municipal waste management, local government investment projects and cooperation with non-governmental organizations have been subjected to a detailed analysis. The primary purpose of the paper is to (i) show that the independence of a commune as a unit of local government is essential for it to perform its political functions and (ii) assess whether the constitutional guarantees regarding this principle are sufficient, and legislation and practice are consistent with them.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectsamorząd terytorialnypl
dc.subjectlocal governmentpl
dc.subjectzasada samodzielnościpl
dc.subjectprinciple of autonomypl
dc.titleKonstytucyjna zasada samodzielności samorządu terytorialnegopl
dc.title.alternativeThe constitutional principle of autonomy local governmentpl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karol Balicki rozprawa doktorska.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.