Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26508
Title: Umowa przekazania nieruchomości
Other Titles: Real estate alienation contract
Authors: Orszyński, Karol
Advisor: Olejniczak, Adam. Promotor
Keywords: umowa
contract
nieruchomość
real estate
Issue Date: 2021
Abstract: Przedmiotem rozprawy jest umowa przekazania nieruchomości – instytucja prawa zobowiązań. Wskazana umowa stanowi instrument prawny pozwalający na nieodpłatną rezygnację z własności nieruchomości. W pracy przedstawiono genezę rzeczonej instytucji i jej konstytucyjnoprawne aspekty. Dokonano analizy treści stosunku prawnego kreowanego umową przekazania nieruchomości, jego stron, jak również charakteru prawnego umowy. Poczyniono rozważania dotyczące możliwości stosowania per analogiam przepisów o darowiźnie do umowy przekazania nieruchomości. Praca dotyczy też trybu zawarcia umowy przekazania nieruchomości. Ponadto poruszono m.in. problematykę umowy przekazania użytkowania wieczystego.
The subject matter of the dissertation is a real estate alienation contract - an institution of the law of obligations. The mentioned contract is a legal instrument for a free of charge relinquishment of the ownership of real estate. The paper presents the genesis of a real estate alienation contract and its constitutional aspects. The dissertation analyzes the content of a legal relationship created by a real estate alientation contract, its parties, as well as the legal character of the contract. Considerations have been made regarding the possibility of applying legal provisions on donation by analogy to a real estate alienation contract. Furthermore, the paper deals with the procedure for concluding a real estate alienation contract. It also discusses, among others, the issue of a perpetual usufruct alienation contract.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: https://hdl.handle.net/10593/26508
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa_Orszyński.pdf
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.