Wpływ oskarżonego na przebieg postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-03-26T12:13:02Z
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Title alternative
Impact of defendant on course of proceedings in cases of private accusation in polish criminal process
Abstract
Celem autora jest przedstawienie wpływu oskarżonego na przebieg postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego. Rozważania zawarte w rozprawie miały rozwiązać ( czy proponować rozwiązania) kilku problemów.Po pierwsze, nieodzowne było dekodowanie kompetencji oskarżonego w oparciu o przepisy prawa procesowego. Nie sposób uniknąć odpowiedzi na pytanie, czy obecny model postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego zapewnia oskarżonego należytą przestrzeń dla aktywności procesowej. Innym zagadnieniem podjętym w pracy jest wytyczenie granic obecnych kompetencji oskarżonego w świetle takich celów procedury karnej jak ochrona prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego, uzyskanie rozstrzygnięcia w sprawie w rozsądnym terminie, ustalenie sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.
The author’s goal is to present the impact of defendant on course of proceedings in cases of private accusation. Considerations contained in dissertation had to resolve ( or to propose resolves) several problems Firstly, it was necessary decode the competences of accused based on provisions of procedural law. We can’t avoid the question whether actual model of special proceedings ensure defendant sufficient expanse for process activity. Another issue is to fix limits of defendant actual competences, especially in the light of such purposes criminal procedure code like: securing legally protected interest of the injured party, achieving decision of case in reasonable, detecting the perpetrator of criminal offence and calling to penal responsibility.
Description
Wydział Prawa i Administracji: Zakład Postępowania Karnego
Sponsor
Keywords
Kompetencje, Competences, Oskarżony, Defendant, Oskarżenie prywatne, Private accusation, Wpływ, Impact, Pokrzywdzony, Injured party
Citation
DOI
Creative Commons License