Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26779
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSzczepaniak, Rafał. Promotor-
dc.contributor.authorRost, Wojciech-
dc.date.accessioned2022-03-24T10:39:16Z-
dc.date.available2022-03-24T10:39:16Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26779-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl
dc.description.abstractPraca dotyczy cywilnoprawnych ograniczeń prawa do korzystania z informacji posiadanych przez inne podmioty, w celu innym niż ten, dla którego informacja została wytworzona. Jest to próba ich przedstawienia uzasadniona dotychczasowym stosunkowo słabym zainteresowaniem nauki tym problemem. Temat jest uzasadniony cywilnoprawną proweniencją przesłanek ograniczeń, jak prywatność, tajemnica „przedsiębiorcy", prawa własności intelektualnej, także silną w Polsce zasadą jedności prawa cywilnego. Rozprawa porządkuje pojęcia i określa relacje na styku prawa publicznego i prywatnego, przedstawia koncepcję ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i jej prawne podstawy oraz analogiczne regulacje w wybranych państwach Unii Europejskiej. Podjęto w niej próbę zdefiniowania prywatności i określenia jej relacji do dóbr osobistych, danych osobowych oraz osób pełniących funkcje publiczne. Poddano analizie tajemnicę przedsiębiorcy, tajemnice ustawowo chronione prawem cywilnym, a także charakterystyczne dla niego pojęcia jak depozyty, posiadanie, czy własność intelektualna. Podjęto też próbę określenia charakteru relacji pomiędzy podmiotem zobowiązanym a zainteresowanym, w tym charakteru umowy o ponowne wykorzystanie i związanej z nią oferty. Rozprawę kończą wnioski dotyczące chaosu pojęciowego i postulaty de lege ferenda.pl
dc.description.abstractThe dissertation concerns civil law prerequisites limiting the right to the use of the informations held by certain entities for purposes other than the one for which the information was created. This is an attempt to present them, justified by the relatively weak interest of science in this problem so far. The topic is justified by the civil law origin of the prerequisites of limitations, such as privacy, business confidentiality, intellectual property rights, as well as the strong principle of unity of civil law in Poland. The dissertation organizes the concepts and defines the relations at the junction of public and private law, presents the concept of re-use of public sector information and its legal basis, as well as analogous regulations in selected European Union Member States. It attempts to define privacy and determine its relationship to personal rights, personal data and persons holding public functions. It analyzes trade secrets, legally protected secrets of a civil law nature, and concepts characteristic of private law such as deposit, possession, and intellectual property. An attempt was also made to determine the nature of the relationship between the obligated entity and the interested party, including the nature of the reuse agreement and the related offer. The dissertation is crowned with conclusions on conceptual chaos as well as postulates de lege ferenda.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectponowne wykorzystywaniepl
dc.subjectdostęp do informacjipl
dc.subjectinformacja sektora publicznegopl
dc.subjectinformacja publicznapl
dc.subjectprawo cywilnepl
dc.subjectre-usepl
dc.subjectaccess to informationpl
dc.subjectpublic sector informationpl
dc.subjectpublic informationpl
dc.subjectcivil lawpl
dc.titleCywilnoprawne przesłanki ograniczające ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegopl
dc.title.alternativeCivil law prerequisites limiting the re-use of public sector informationpl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
W_Rost - Doktorat.pdf
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.