Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26783
Title: Stosunki wewnętrzne spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o. w ujęciu prawnoporównawczym
Other Titles: Internal relations within limited partnership with a limited liability company as a partner in the comparative perspective
Authors: Białobrodzka-Skrzypiec, Elżbieta
Advisor: Moskwa, Leopold. Promotor
Keywords: komandytowa
limited partnership
wspólnik
partner
odpowiedzialność
liability
prowadzenie spraw
majątek
zysk
company affairs
asset
profit
Issue Date: 2022
Abstract: Rozprawa obejmuje analizę stosunków wewnętrznych w polskiej spółce komandytowej, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach prowadzonych badań przedmiotowa forma organizacyjno-prawna jest porównywana ze swoimi odpowiednikami w prawie niemieckim, austriackim, szwajcarskim i liechtensteińskim. W rozprawie podejmuje się próbę: (i) ustalenia reżimu prawnego, który kształtuje sferę wewnętrznych stosunków spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o. na gruncie prawa polskiego, (ii) zidentyfikowania pojawiających się problemów oraz (iii) wskazania potencjalnych sposobów rozwiązania przedmiotowych problemów za pomocą instrumentów dostępnych w aktualnym stanie prawnym. Ponadto poddaje się analizie zagraniczne reżimy prawne oraz zagraniczny dorobek naukowy, w celu sprawdzenia, czy umożliwiają one – a jeśli tak, to w jakim stopniu – rozwiązanie problemów istniejących na gruncie prawa polskiego. W ramach rozprawy wyodrębnia się także te rozwiązania normatywne, które nie są znane w polskim porządku prawnym. Następnie dokonuje się sprawdzenia zasadności zaadaptowania poszczególnych rozwiązań do polskiego systemu prawa oraz zakresu, w jakim jest to dopuszczalne. Rezultatem prowadzonych badań jest sformułowanie propozycji nowych przepisów dotyczących polskiej spółki komandytowej w obszarach, w których wydaje się to nieodzowne lub szczególnie wskazane.
The dissertation encompasses analysis of internal relations within the Polish limited partnership. Particular interest was given into the limited partnership with the limited liability company as a partner. Studied organizational and legal form of Polish partnership were compared to German, Austrian, Swiss and Liechtenstein analogues. Main interest of presented work was placed on the legal aspects and effects of the Polish Code of Commercial Companies on the internal relations in: i) the limited partnership, ii) the limited partnership with the limited liability company as a partner and iii) the limited partnership with the limited liability company as a general partner. The research also included arrangements concerning the manner of exercising the right to conduct the company's affairs, in particular related to conducting the affairs of a limited partnership by members of the management board of the general partner. The research established aspects of the legal relationship between the partners with significant theoretical or practical problems that would require the intervention of the legislator. It was examined if legislative solutions in other legal systems would be possible and reasonable to implement into Polish law. In parallel, certain problems specific exclusively to foreign limited partnerships legislations were identified and the attempts of solving them presented.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: https://hdl.handle.net/10593/26783
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E_Bialobrodzka_Skrzypiec_rozprawa doktorska.pdf2.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.