Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26847
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHaberko, Joanna. Promotor-
dc.contributor.advisorKępiński, Jakub. Promotor pomocniczy-
dc.contributor.authorSztandera, Filina Wanda-
dc.date.accessioned2022-06-09T09:28:37Z-
dc.date.available2022-06-09T09:28:37Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26847-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl
dc.description.abstractPrzedmiotem rozprawy jest instytucja opieki prawnej nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz częściowo w Kodeksie cywilnym. Celem rozprawy jest wykazanie, że opieka prawna w prawie polskim wpisuje się w prawny model zastępczego podejmowania decyzji. Rozważania zawarte w niniejszej pracy opierają się na założeniu, że opieka prawna jest środkiem wsparcia osób wymagających pomocy w prowadzeniu swoich spraw w obrocie prawnym, o którym mowa w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Zakres przeprowadzonych badań objął m.in. pojęcie „opieki” i pojęcie „niepełnosprawności”, relacji pomiędzy ubezwłasnowolnieniem całkowitym a opieką prawną, analizę opieki jako stosunku prawnego, treść pieczy nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz treść pieczy nad majątkiem osoby pełnoletniej ubezwłasnowolnionej całkowicie, zakres autonomii podopiecznego w sprawach osobistych i majątkowych. Ponadto analizie poddano instytucję opieki nad osobą pełnoletnią obowiązującą w prawie niemieckim.pl
dc.description.abstractThe subject of the dissertation is the institution of legal guardianship over an incapacitated adult person, which is regulated in the Polish Family and Guardianship Code and partially in the Polish Civil Code. The aim of the dissertation is to prove that the legal guardianship in Polish law implements the legal model of substitute decision-making. The considerations contained in this paper are based on the assumption that legal guardianship is a means of supporting persons requiring assistance in managing their affairs in legal transactions, as specified in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The scope of the research carried out included, inter alia, the concept of "guardianship" and the concept of "disability", the relationship between incapacitation and legal guardianship, analysis of guardianship as a legal relationship, the content of custody over an incapacitated adult and the content of custody over the property of an incapacitated adult, the scope of the guardian's autonomy in personal and property matters. In addition, the analysis covered the guardianship of adults under German law.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectopiekapl
dc.subjectubezwłasnowolnieniepl
dc.subjectniepełnosprawnośćpl
dc.subjectopiekunpl
dc.subjectpodopiecznypl
dc.subjectguardianshippl
dc.subjectincapacitationpl
dc.subjectdisabilitypl
dc.subjectguardianpl
dc.subjectpupilpl
dc.titleOpieka nad osobą pełnoletnią - stan de lege lata i postulaty de lege ferendapl
dc.title.alternativeGuardianship of adults - de lege lata and de lege ferendapl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filina Sztandera - praca doktorska - 02.03.2022.pdf
  Restricted Access
4.41 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.