Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26848
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSzczepaniak, Rafał. Promotor-
dc.contributor.authorKulmaczewski, Szymon-
dc.date.accessioned2022-06-09T09:44:13Z-
dc.date.available2022-06-09T09:44:13Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26848-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl
dc.description.abstractTematem niniejszej dysertacji jest umowa holdingowa. Rozważania naukowe dysertacji zorientowano na analizę koncepcji umowy holdingowej na tle problematyki holdingu. Ich celem było przede wszystkim określenie natury (charakteru prawnego) umowy holdingowej na gruncie obowiązującego w Polsce prawa. Rozważania naukowe dysertacji zawarto w sześciu rozdziałach, uzupełnia je ponadto wstęp oraz zakończenie. Każdy z rozdziałów podsumowują wnioski określające kierunki rozwoju przyszłych regulacji prawnych. Przedmiotem pierwszego rozdziału pracy jest problematyka umów trwałego współdziałania gospodarczego. Rozważania rozdziału drugiego dotyczą źródeł regulacji holdingu. Rozdział trzeci skoncentrowany został na zagadnieniu zdolności kontraktowej oraz swobody umów. Zdefiniowano w nim zakresy obu tych pojęć a także ich status w prawie polskim. Rozdział czwarty poświęcony został analizie charakteru prawnego umowy holdingowej. W rozdziale piątym skupiono się na problematyce wpływu umowy holdingowej na stosunki prawne w ramach holdingu. W rozdziale tym omówiono m.in. kwestię podmiotowości prawnej holdingu (jej znamion) oraz stosunków prawnych z nim związanych. Ostatni rozdział, szósty, dotyczy wygaśnięcia (ustania) umowy holdingowej. Poza analizą przyczyn wygaśnięcia, skupiono w nim uwagę na obowiązkach stron powstałych po wygaśnięciu umowy holdingowej oraz na kwestii przedawnienia roszczeń.pl
dc.description.abstractThe topic of the present dissertation is a holding agreement. Scientific considerations of the dissertation were oriented on the analysis of the concept of holding agreement on the background of the holding issues. The aim was primarily to determine the nature (legal character) of the holding agreement on the grounds of Polish law. Scientific considerations of the dissertation are included in six chapters, which are complemented by an introduction and a conclusion. Each chapter is summed up by conclusions defining directions of development of future legal regulations. The subject of the first chapter is the problem of agreements on permanent economic cooperation. The second chapter concerns the sources of holding regulation. The third chapter concentrates on the issue of contractual capacity and freedom of contract. It defines both these notions and their status in Polish law. The fourth chapter is devoted to the analysis of the legal character of a holding agreement. Chapter five focuses on the impact issues of the holding agreement on the legal relations within the holding. This chapter discusses, the question of legal subjectivity of the holding (its signs) as well as legal relations related to it. Chapter six concerns the expiry (cease) of a holding agreement. In addition to analyzing the causes of expiry, it also focuses attention on the obligations of the parties arising after the expiration of a holding agreement and the issue on the statute of limitations of claims.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectumowy organizacyjnepl
dc.subjectumowa holdingowapl
dc.subjectprawo umówpl
dc.subjectsystem prawnypl
dc.subjectprzemysłpl
dc.subjectorganizational agreementspl
dc.subjectholding agreementpl
dc.subjectcontract lawpl
dc.subjectthe legal systempl
dc.subjectindustrypl
dc.titleUmowa holdingowapl
dc.title.alternativeHolding agreementpl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dissertation - 15.08.2021.pdf
  Restricted Access
6.41 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.