Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26916
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMączyński, Dominik. Promotor-
dc.contributor.authorRzetecki, Adam-
dc.date.accessioned2022-08-10T11:54:25Z-
dc.date.available2022-08-10T11:54:25Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26916-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl
dc.description.abstractGłówny cel rozprawy doktorskiej koncentruje się na zweryfikowaniu, w jaki sposób przepisy podatkowe przyczyniają się do realizacji standardów określonych w art. 68 Konstytucji RP, będącym wyznacznikiem konstytucyjnej wartości ochrony zdrowia, znajdując uzasadnienie w koncepcji państwa opiekuńczego. Zagadnienie, utożsamiane zasadniczo z problemem finansowania wskazanych zadań ze środków publicznych, rozpatrywane z perspektywy podatkowej, wpisuje się w ewolucję systemu publicznej ochrony zdrowia. System zwolnień podatkowych dla transferów socjalnych i stosowanie określonych ulg podatkowych wskazuje, że ustawodawca ogranicza zakres preferencyjnych rozwiązań zasadniczo do osób niepełnosprawnych, ignorując potrzeby innych grup pacjentów lub osób, które w wyniku niewydolności publicznej służby zdrowia są zmuszone ponosić dodatkowe wydatki na prywatne leczenie. Odpowiednie ukształtowanie konstrukcji prawnej podatku wpłynąć może na wystąpienie określonych skutków w sferze gospodarczej i społecznej, gdyż podatek jako instrument prawny stwarza możliwość szerokiego oddziaływania na zachowania podatników. Uzasadnia to przyjęcie przez ustawodawcę rozwiązań ukierunkowanych także na realizację zadań niefiskalnych, gdzie motywacja do ich podejmowania wykracza poza finansowanie wydatków publicznych.pl
dc.description.abstractThe main goal of the doctoral dissertation focuses on determining how tax regulations relating to health protection contribute to the implementation of the standards set out in 68 art. of the Polish Constitution, being the determinant of the constitutional value of health protection, which is justified in the concept of the welfare state. The issue equated with the problem of financing these tasks from public funds, in the tax perspective, is part of the evolution of the health care system. Tax exemption system for social transfers and applied tax breaks indicates that the legislator limits the scope of preferential solutions to people with disabilities, ignoring the needs of other groups of patients or people who, as a result of public insufficiency health care system, are forced to incur additional expenses for private treatment. The appropriate shaping of the legal structure of the levy may contribute to the occurrence of specific effects in the economic and social sphere with the tax as an instrument creating the possibility of a broad impact on the behavior of taxpayers. It justifies the adoption of legislator’s solutions aimed also at the implementation of non-fiscal tasks. The motivation for undertaking the solutions is other than just financing public expenditure.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectopodatkowanie ochrony zdrowiapl
dc.subjecttaxation of healthcarepl
dc.subjectpaństwo opiekuńczepl
dc.subjectwelfare statepl
dc.subjectpolityka podatkowapl
dc.subjecttax policypl
dc.subjectpolityka zdrowotnapl
dc.subjecthealth policypl
dc.subjectsprawiedliwość społecznapl
dc.subjectsocial justicepl
dc.titleOpodatkowanie ochrony zdrowia w Polscepl
dc.title.alternativeTaxation of healthcare in Polandpl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adam Rzetecki rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
3.72 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.