Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26942
Title: Business Models of Local and Hyperlocal Media During Local Mass Media Reforms in Ukraine
Other Titles: Modele biznesowe mediów lokalnych i ponadlokalnych podczas reform lokalnych środków masowego przekazu na Ukrainie
Authors: Nesteriak, Yuliia
Ryabichev, Vyacheslav
Keywords: local media
hyperlocal media
community news
funding models
Ukraine
business models
Media lokalne
media hiperlokalne
wiadomości społecznościowe
modele finansowania
Ukraina
modele biznesowe
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 3, 2022, s. 125-144.
Abstract: The research relies on the world trends in the development of local and hyperlocal media and their business models to analyse the experience of Ukrainian local mass media in their search for sustainable funding. The financial sustainability of local and hyperlocal media projects is the key to expanding citizens’ access to high-quality news and information. The choice of a business model determines the media’s financial sustainability and efficiency, its philosophy, content and ways of content delivery. Crowdfunding and its types (membership model, club model, gift-crowdfunding) is considered one of the most effective business models for hyperlocal media. These models presuppose engaging audiences (communities) in media financing. The research into the key services, resources, information processes and flows, expenditure structure and revenue sources reveal that an effective business model for Ukrainian media aims to combine business values with consumers’ values and needs. The combination of these factors ensures sustainable development and independence of the editorial policy.
Na podstawie uogólnienia światowych i europejskich tendencji rozwoju mediów lokalnych i hiperlokalnych, ich modeli biznesowych, artykuł analizuje doświadczenia miejscowych mass mediów Ukrainy w poszukiwaniu stabilnych dróg finansowania. Stabilność finansowania lokalnych, w tym również hiper lokalnych projektów medialnych – to rękojmia rozszerzenia dostępu obywateli do wysokiej jakości informacji. Wybór modelu biznesowego dla mass mediów to zasadniczy problem, od którego zależy nie tylko stabilność finansowa i sukces, ale również filozofia, zawartość, sposoby przekazu treści. Kraudfanding rozpatrywany jest jako jeden z najbardziej efektywnych modeli biznesowych dla mediów hiperlokalnych, którego zróżnicowanie stanowi model członkostwa, model klubowy, gift-kraudfanding. Modele te przewidują zaangażowanie audytorium (wspólnoty) w finansowanie mediów. Badanie pokazuje, że celem efektywnego modelu biznesowego dla mass mediów Ukrainy jest zjednoczenie wartości biznesowych z wartościami konsumentów z ich potrzebami. W tym celu rozpatrywane są kluczowe serwisy, zasoby, procesy informacyjne i ścieżki, struktury wydatków i źródła dochodów, zdolnych do zapewnienia stabilnego rozwoju i niezależności polityki redakcyjnej.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26942
DOI: 10.14746/ssp.2022.3.6
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2022, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06a-Nesteriak.pdfgłówny artykuł402 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.