Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26945
Title: Analogie historyczne w działaniu politycznym. Casus Kazachstanu
Other Titles: Historical analogies in political action. The case of Kazakhstan
Authors: Kuryłowicz, Michał
Keywords: Kazachstan
Nursułtan Nazarbajew
Kasym Żomart Tokajew
analogia historyczna
sukcesja
Kazakhstan
Nursultan Nazarbayev
Kasym Zhomart Tokayev
historical analogy
succession
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 3, 2022, s. 61-79.
Abstract: Artykuł stanowi próbę określenia roli, jaką w działaniu politycznym przywództwa Kazachstanu odgrywają analogie historyczne. Porównanie okoliczności dojścia do władzy dwóch liderów politycznych: Nursułtana Nazarbajewa oraz Kasyma Żomarta Tokajewa, a także zestawienie wykorzystywanych przez nich mechanizmów budowy własnej pozycji służy udzieleniu odpowiedzi na pytanie o istnienie specyficznego „kazachskiego” wariantu sukcesji władzy w obrębie tradycyjnego dla Azji Centralnej modelu silnie spersonalizowanego i opierającego się na więziach nieformalnych systemu rządów.
The article attempts to define the role played by historical analogies in the political actions of Kazakhstan’s leadership. The comparison of the circumstances of the rise to power of two political leaders: Nursultan Nazarbayev and Kasym Zhomart Tokayev, as well as the list of mechanisms of building their own position used by them, serves to answer the question about the existence of a specific “Kazakh” variant of power succession within the model (traditional for Central Asia), strongly personalised and based on informal ties to the system of government.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26945
DOI: 10.14746/ssp.2022.3.3
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2022, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03-Kurylowicz.pdfgłówny artykuł374.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.