Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26975
Title: Praca Policji w okresie pandemii COVID-19 roku 2020. Analiza zadań, poziomu represji oraz zmian tendencji zagrożeń w wybranych kategoriach przestępstw kryminalnych
Other Titles: Police work during the 2020 COVID-19 pandemic. Analysis of tasks, the level of repression and changes in threat trends in selected categories of criminal offenses
Authors: Jarczewski, Waldemar
Keywords: policja
police
zdrowie
health
życie
life
bezpieczeństwo
safety
zagrożenie
threat
mandat
mandate
służba
service
pandemia
pandemic
Issue Date: 2022
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Citation: Środowisko bezpieczeństwa w zagrożeniach epidemiologicznych. Doświadczenia Covid-19 w Wielkopolsce, red. M. Tomaszyk, D. Dymek, Poznań 2022, s.237-259.
Abstract: Przeciwdziałanie zagrożeniom odnoszącym się do zdrowia i życia ludzi jest domeną pracy wielu służb, w tym oczywiście Policji. Dotychczas jednak, w historii funkcjonowania tej organizacji, nie wykonywano tak wielu zadań na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli Polski. Zadania te, w okresach szczególnego natężenia zachorowań, zdominowały pakiet czynność realizowanych w ramach służb patrolowych. Kontrola przestrzegania zasad odbywania kwarantanny, sprawdzanie zasad funkcjonowania dyskotek, siłowni, centrów handlowych czy wreszcie, nasilona represja stosowana w warunkach braku poszanowania dla przepisów sanitarnych, to tylko część dodatkowych zadań, które realizowali funkcjonariusze w okresie 2020 i 2021 roku. Okres pandemii charakteryzuje się też pewną zauważalną specyfiką, widoczną w odniesieniu do zagrożeń kryminalnych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy też zjawiska przemocy domowej. Przedstawiona problematyka stanowiąca po części nowe wyzwania, przed jakimi stanęli funkcjonariusze Policji, była przedmiotem analiz i wniosków, na których koncentrował swoją uwagę autor publikacji.
Counteracting threats related to human health and life is the domain of work of many services, including, of course, the Police. So far, however, in the history of this organization’s operation, not so many tasks for the health safety of Polish citizens have been performed. These tasks, in periods of particularly high incidence, dominated the package of activities carried out by patrol services. Controlling compliance with the rules of holding quarantine, checking the rules of functioning of discos, gyms, shopping centers, and finally, increased repression applied in conditions of failure to respect sanitary rules, are just some of the additional tasks that officers carried out in 2020 and 2021. The period of the pandemic is also characterized by some noticeable specificity, visible in relation to criminal threats, road safety or the phenomenon of domestic violence. The presented issues, which were partly new challenges faced by Police officers, were the subject of analyzes and conclusions on which the author of the publication focused his attention.
Sponsorship: Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków JM Rektora UAM przyznanych w ramach grantu pn. "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce".
URI: https://hdl.handle.net/10593/26975
ISBN: 978-83-66740-63-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-03-Jarczewski.pdf508.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.