Di- i tetrapodstawione silseskwioksany typu double-decker jako bloki budulcowe układów molekularnych i makromolekularnych

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Title alternative
Di- and tetrasubstituted double-decker silsesquioxanes as building blocks for molecular and macromolecular frameworks
Abstract
Celem naukowym rozprawy doktorskiej pt. „Di- i tetrapodstawione silseskwioksany typu double-decker jako bloki budulcowe układów molekularnych i makromolekularnych” było opracowanie efektywnych i selektywnych metod otrzymywania prefunkcjonalizowanych silseskwioksanów typu double-decker (DDSQ) zawierających dwie lub cztery reaktywne grupy Si-H i Si-CH=CH2. Drugim głównym celem niniejszej rozprawy było zaprojektowanie odpowiednich protokołów syntetycznych, w oparciu o wybrane procesy katalityczne, m.in. reakcje hydrosililowania i sprzęganie Sonogashiry, które służyłyby wydajnemu otrzymaniu układów o zdefiniowanej budowie molekularnej oraz makromolekularnej, zawierających ww. szkielety silseskwioksanów. Nieodłącznym celem pracy było przeprowadzenie pełnej charakterystyki wszystkich otrzymanych związków, które potwierdziłyby ich struktury. Jednocześnie wyznaczono dodatkowe parametry np. przenikalność dielektryczną czy zdolność do koordynowania wybranych metali. Rezultaty badań uzyskane w ramach realizacji przedstawionej rozprawy doktorskiej wpisują się w ambitne wyzwania chemii krzemoorganicznej, a także w znacznym stopniu poszerzają wiedzę w tematyce syntez pre- oraz funkcjonalizowanych silseskwioksanów typu double-decker.
The aim of the doctoral dissertation entitled “Di- and tetrasubstituted double-decker silsesquioxanes as building blocks for molecular and macromolecular frameworks” was to develop efficient and selective methods for the synthesis of prefunctionalized double-decker silsesquioxanes (DDSQ) containing two or four reactive groups (Si-H, Si-CH=CH2). The second aim of this dissertation was to design appropriate synthetic protocols, based on selected catalytic (e.g. hydrosilylation, Sonogashira coupling) which would be used for an efficient formation of systems with a defined molecular and macromolecular structure, containing the above-mentioned silsesquioxane skeletons (e.g. linear copolymers, with embedded DDSQ unit). The obtained results fit into the ambitious challenges of silsesquioxanes and organosilicon chemistry. They contribute to the extension of knowledge of the syntheses for pre- and functionalization silsesquioxanes.
Description
Wydział Chemii
Sponsor
Praca doktorska wykonana w ramach projektu "Nowe perspektywy dla tetrafunkcjonalnych silseskwioksanów typu double-decker jako molekularnych rusztowań dla reaktywnych grup organicznych", OPUS 12 (UMO-2016/23/B/ST5/00201), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ChemInter (POWR.03.02.00-00-I026/16).
Keywords
Silseskwioksany typu double-decker, materiały hybrydowe, kondensacja, hydrosililowanie, sprzęganie Sonogashiry, Double-decker silsesquioxanes, hybrid materials, condensation, hydrosilylation, Sonogashira coupling
Citation
DOI
Alternative location
Creative Commons License