Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26994
Title: Di- i tetrapodstawione silseskwioksany typu double-decker jako bloki budulcowe układów molekularnych i makromolekularnych
Other Titles: Di- and tetrasubstituted double-decker silsesquioxanes as building blocks for molecular and macromolecular frameworks
Authors: Duszczak, Julia
Advisor: Dudziec, Beata. Promotor
Keywords: Silseskwioksany typu double-decker
materiały hybrydowe
kondensacja
hydrosililowanie
sprzęganie Sonogashiry
Double-decker silsesquioxanes
hybrid materials
condensation
hydrosilylation
Sonogashira coupling
Issue Date: 2022
Abstract: Celem naukowym rozprawy doktorskiej pt. „Di- i tetrapodstawione silseskwioksany typu double-decker jako bloki budulcowe układów molekularnych i makromolekularnych” było opracowanie efektywnych i selektywnych metod otrzymywania prefunkcjonalizowanych silseskwioksanów typu double-decker (DDSQ) zawierających dwie lub cztery reaktywne grupy Si-H i Si-CH=CH2. Drugim głównym celem niniejszej rozprawy było zaprojektowanie odpowiednich protokołów syntetycznych, w oparciu o wybrane procesy katalityczne, m.in. reakcje hydrosililowania i sprzęganie Sonogashiry, które służyłyby wydajnemu otrzymaniu układów o zdefiniowanej budowie molekularnej oraz makromolekularnej, zawierających ww. szkielety silseskwioksanów. Nieodłącznym celem pracy było przeprowadzenie pełnej charakterystyki wszystkich otrzymanych związków, które potwierdziłyby ich struktury. Jednocześnie wyznaczono dodatkowe parametry np. przenikalność dielektryczną czy zdolność do koordynowania wybranych metali. Rezultaty badań uzyskane w ramach realizacji przedstawionej rozprawy doktorskiej wpisują się w ambitne wyzwania chemii krzemoorganicznej, a także w znacznym stopniu poszerzają wiedzę w tematyce syntez pre- oraz funkcjonalizowanych silseskwioksanów typu double-decker.
The aim of the doctoral dissertation entitled “Di- and tetrasubstituted double-decker silsesquioxanes as building blocks for molecular and macromolecular frameworks” was to develop efficient and selective methods for the synthesis of prefunctionalized double-decker silsesquioxanes (DDSQ) containing two or four reactive groups (Si-H, Si-CH=CH2). The second aim of this dissertation was to design appropriate synthetic protocols, based on selected catalytic (e.g. hydrosilylation, Sonogashira coupling) which would be used for an efficient formation of systems with a defined molecular and macromolecular structure, containing the above-mentioned silsesquioxane skeletons (e.g. linear copolymers, with embedded DDSQ unit). The obtained results fit into the ambitious challenges of silsesquioxanes and organosilicon chemistry. They contribute to the extension of knowledge of the syntheses for pre- and functionalization silsesquioxanes
Sponsorship: Praca doktorska wykonana w ramach projektu "Nowe perspektywy dla tetrafunkcjonalnych silseskwioksanów typu double-decker jako molekularnych rusztowań dla reaktywnych grup organicznych", OPUS 12 (UMO-2016/23/B/ST5/00201), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu-ChemInter (POWR.03.02.00-00-I026/16).
Description: Wydział Chemii
URI: https://hdl.handle.net/10593/26994
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doktorat-juliaduszczak.pdf
  Restricted Access
9.69 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.