Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/27074
Title: Postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych jako szczególne postępowanie administracyjne
Other Titles: Proceedings for violation of public finance discipline as a special administrative procedure
Authors: Michalec-Dziedzic, Agnieszka
Advisor: Sawczyn, Wojciech. Promotor
Keywords: postępowanie administracyjne szczególne
special administrative procedure
postępowanie administracyjne
administrative procedure
dyscyplina finansów publicznych
public finance discipline
naruszenie dyscypliny finansów publicznych
public finance discipline violation
Issue Date: 2022
Abstract: Przedmiotem przygotowanej przeze mnie rozprawy doktorskiej jest postępowanie w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zasadniczym celem badawczym rozprawy było dokonanie wszechstronnej i gruntownej analizy postępowania w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a w rezultacie ustalenie, czy wskazane postępowanie odpowiada realiom i specyfice postępowania administracyjnego, w dalszej zaś kolejności próba odpowiedzi na pytanie czy możliwe byłoby – zamiast tworzenia całkowicie odmiennej regulacji w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  odesłanie w odpowiednim zakresie do unormowań ogólnych, zawartych w k.p.a. Prezentowana dysertacja składa się z sześciu rozdziałów, poprzedzonych wprowadzeniem oraz podsumowanych w zakończeniu. Pierwszy rozdział poświęcony jest zagadnieniom ustrojowym i materialnoprawnym dotyczącym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W kolejnym rozdziale przedstawiono takie zagadnienia jak charakter omawianego postępowania w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jego zasady oraz funkcje. Następnie skupiono się na podmiotach postępowania w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych tj. stronach postępowania oraz organach orzekających. Kolejne dwa rozdziały poświęcone zostały przebiegowi postępowania, odpowiednio w pierwszej, jak i drugiej instancji, na tle regulacji ogólnego postępowania administracyjnego. W ostatnim, szóstym rozdziale, przedstawiony został zarys regulacji zagranicznych w zakresie omawianego zagadnienia.
The subject of my doctoral dissertation is the proceedings on liability for breach of public finance discipline. The main research objective of the dissertation was to carry out a comprehensive and thorough analysis of proceedings on liability for breach of public finance discipline, and as a result to determine whether these proceedings correspond to the realities and specifics of administrative proceedings, and then to try to answer the question of whether it would be possible - instead of creating a completely different regulation on liability for breach of public finance discipline - to refer to the general norms contained in the Code of Administrative Procedure. The dissertation presented here consists of six chapters, preceded by an introduction and summarized in a conclusion. The first chapter is devoted to systemic and material legal issues concerning responsibility for the infringement of public finance discipline. The next chapter presents such issues as the nature of the procedure in question of responsibility for the infringement of public finance discipline, its principles and functions. Then the focus was on the subjects of proceedings on liability for breach of public finance discipline, i.e. the parties to the proceedings and adjudicating bodies. The next two chapters were devoted to the course of proceedings, respectively in the first and second instance, against the background of the regulations of the general administrative procedure. The last, sixth chapter presents an outline of foreign regulations concerning the discussed issue.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: https://hdl.handle.net/10593/27074
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A. Michalec-Dziedzic, DWUSTRONNY WYDRUK Postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych jako szczególne~1.pdf
  Restricted Access
4.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.