Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2749
Title: NOWE ROZWIĄZANIA W FINANSACH SAMORZĄDOWYCH W ŚWIETLE WZROSTU ZADŁUŻENIA PUBLICZNEGO W POLSCE
Other Titles: NEW SOLUTIONS IN LOCAL GOVERNMENTS FINANCES IN LIGHT OF AN INCREASING PUBLIC DEBT IN POLAND
Authors: Marchewka-Bartkowiak, Kamilla
Keywords: samorząd terytorialny
territorial government
finanse publiczne
public finance
dług publiczny
public debt
finanse samorządowe
local governments finance
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, z. 3, s. 39-51
Abstract: Dług samorządów terytorialnych stanowi w ostatnim czasie jeden z elementów oceny stanu finansów publicznych w Polsce. Problemem wydaje się przede wszystkim dynamiczna skala przyrostu zadłużenia lokalnego i jego oddziaływania na przyrost państwowego długu publicznego. W tym kontekście podjęto kilka ważnych zmian prawnych i organizacyjnych, które zainicjowano w nowelizacji ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Celem niniejszego artykułu jest analiza najważniejszych rozwiązań prawnych nałożonych na finanse samorządowe w ostatnich dwóch latach oraz ich weryfikacja na bazie wybranych wyników badania ankietowego na grupie miast i województw.
The debt of territorial governments has recently become one of the elements of the analysis of the state of public finance in Poland as it is believed that the rapid rise of the level of indebtedness of those bodies is reflected in the public debt. This, in turn, has triggered some major amendments of legal and organisational nature that were introduced in the amended law on public finance. The aim of this paper is to analyse the main legal solutions that have been implemented in the last two years with regard to local governments finances, and revise them based on the results of a survey made on a group of towns and voivodeships.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2749
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05. KAMILLA MARCHEWKA-BRATKOWIAK RPEiS 3-2011.pdf842.9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.