Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2755
Title: SUBWENCJA JAKO FORMA PRAWNA WYDATKÓW DOKONYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
Other Titles: SUBVENTION AS A LEGAL FORM OF SPENDING FROM THE STATE BUDGET
Authors: Ofiarski, Zbigniew
Keywords: Subwencja
Subvention
forma prawna wydatku z budżetu państwa
legal form of spending from the state budget
jednostka samorządu terytorialnego
unit of local government
partia polityczna
political party
wydatki obowiązkowe
‘obligatory’ category of budget expenses
wydatki elastyczne
‘flexible’ category of budget expenses
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, z. 3, s. 93-112
Abstract: Subwencja, jako prawna forma wydatków z budżetu państwa, występuje w dwóch kategoriach, tj. zasilania zewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego oraz dofinansowania działalności statutowej partii politycznych, które wprowadziły swoich przedstawicieli do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub uzyskały w wyborach istotne poparcie wyborców, ale nie przekroczyły tzw. progu wyborczego. Kwoty subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego są objęte określonymi gwarancjami, np. wydatki planowane nie mogą być wstrzymane (zablokowane), podczas gdy subwencje dla partii politycznych mogą być w ciągu roku budżetowego zmniejszone z powodu nierównowagi budżetowej. W związku z tym subwencje ogólne należą do kategorii tzw. obowiązkowych wydatków z budżetu państwa, a subwencje dla partii politycznych zaliczane są do kategorii elastycznych wydatków budżetowych. Tylko subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wymieniono bezpośrednio w Konstytucji RP, natomiast w odniesieniu do partii politycznych Konstytucja RP zawiera jedynie ogólne postanowienia o jawności ich finansowania. Realizację konstytucyjnej zasady jawności finansowania zapewnia m.in. prawna forma subwencji.
Subvention as a legal form of spending from the state budget occurs in two categories: that of external financial leverage offered to units of local governments and that of financing the statutory activities of political parties whose members have won seats in the Polish Sejm, or parties which won substantial support of the voters in universal elections, but did not achieve the election threshold. The amount of general subvention for the units of local government is covered by certain guarantees e.g. the planned budget expenses may not be suspended, or blocked, while the financing of political parties may be reduced during a financial year due to budget unbalance. Thus general subventions belong to the ‘obligatory’ category of budget expenses, whereas the latter are in the ‘flexible’ category of those expenses. Further, only the former have been specifically provided for in Poland’s Constitution. Regarding the latter, only transparency of the financing of political parties is required, and is consequently reflected in the legal form of subvention.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2755
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09. ZBIGNIEW OFIARSKI RPEiS 3-2011.pdf185.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.