Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2757
Title: KONSUMPCJA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH
Other Titles: CONSUMPTION AS AN ECONOMIC RESEARCH SUBJECT
Authors: Włodarczyk-Śpiewak, Katarzyna
Keywords: konsumpcja
consumption
zachowania konsumentów
consumer behaviour
społeczeństwo
society
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, z. 3, s. 63-80
Abstract: Współczesne rozważania dotyczące konsumpcji mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ prowadzone są przez badaczy różnych dziedzin, na wielu płaszczyznach, poziomach i pod kątem różnorakich aspektów. Zasadność takich rozważań wynika zarówno z punktu widzenia jednostki, dla której konsumpcja jest podstawową sferą i częścią jej życia, jak również społeczeństwa, które decyduje o stylach, sposobach i poziomie życia. Podkreślanie istoty i znaczenia konsumpcji wynika także z faktu, że w miarę rozwoju społeczno-gospodarczego, wzrostu stopy życiowej, rozwoju produkcji, pojawianiu się nowych i nieznanych dóbr i usług, przemian cywilizacyjno-kulturowych zmieniają się także wzorce postępowania konsumenta i podejmowane przez niego decyzje. W artykule podjęto rozważania na temat kierunków zmian, jakie zachodziły na przestrzeni wieków w ujmowaniu, analizowaniu i przedstawianiu zjawiska konsumpcji. Celem nadrzędnym artykułu jest jednak zastanowienie się nad kierunkami rozwoju współczesnych nurtów ekonomicznych przedstawiających zjawisko konsumpcji i zachowania konsumenckie.
The contemporary deliberations on consumption carried out by researchers in various fields, on various planes, at various levels and with focus on different aspects of the subject of study, have an interdisciplinary character. This kind of discussion is justified as the issue can then be analysed from two perspectives: that of an individual, for whom consumption is the main sphere of life, and that of the society as it determines the lifestyles and the standards of living. A special emphasis that is attached to the essence and importance of consumption is the fact that consumers today are placed in a new socio-economic development, higher standards of living, new goods and types of services, as well as civilization and cultural changes. Consequently, the patterns they follow and their decisions are also subject to change. Different approches to the way in which consumption has been discussed, analysed and presented over the centuries are described. Nonetheless, the main aim of the paper is to consider the trends and directions of the development of contemporary streams of economic thought dealing with the phenomenon of consumption and consumer behaviour.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2757
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07. KATARZYNA WŁODARCZYK-ŚPIEWAK RPEiS 3-2011.pdf171.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.