Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2767
Title: Samorząd zawodowy w Polsce w procesie transformacji systemowej
Other Titles: Professional self-government in Poland in the process of systemic transformation
Authors: Antkowiak, Paweł
Advisor: Kmieciak, Robert. Promotor
Keywords: Transformacja systemowa
Systemic transformation
Decentralizacja
Decentralization
Samorząd
Self-government
Samorząd zawodowy
Professional self-government
Korporacje zawodowe
Professional associations
Issue Date: 14-Jun-2012
Abstract: Zmiany społeczno-polityczne, jakie miały miejsce w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX wieku przyczyniły się do ponownego rozwoju idei samorządności. Bardzo istotną rolę w systemie reprezentowania interesów określonych grup społecznych odgrywa samorząd zawodowy. Samorządy zawodowe tworzone są przez profesje, które ze względu na swoje społeczne znaczenie wymagać muszą najwyższych kwalifikacji merytorycznych i moralnych dla ochrony tych zawodów i ich przedstawicieli oraz dla umacniania interesu społecznego. Do tej pory przyjęto piętnaście uregulowań rangi ustawowej umożliwiających utworzenie samorządów zawodowych, w tym m.in. adwokackiego, lekarskiego, biegłych rewidentów i architektów. Zasadniczym celem pracy doktorskiej było wskazanie znaczenia samorządu zawodowego w tworzeniu podstaw państwa demokratycznego, opartego na zaangażowaniu zorganizowanych korporacyjnie grup obywateli. Istotne było więc znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czy samorząd zawodowy w Polsce spełnia oczekiwania zrzeszonych w nim osób i w należyty sposób wywiązuje się z powierzonych mu zadań? Oprócz charakterystyki zagadnień teoretycznych, historycznych i prawnych podjęto w niej również wyzwanie, jakim było przeprowadzenie badań ankietowych wśród członków samorządu zawodowego.
Social and political changes that occured in Poland at the turn of 1980s and 1990s introduced the new development of self-government idea. A professional self-government plays a vital role in representing interests of particular social groups. Professional self-governments consist of professions which require the highest content-related qualifications as well as high morality to protect these professions. So far, fifteen regulations that make it possible to create professional self-governmnets have been accepted including: Attorney Association, Medical Association, Expert Auditor Association and Architect Association. The main aim of this thesis is to show the importance of a professional self-government in creating the principle of a democratic country that is based on citizens’ involvement. That is why, it is vital to answer the question: Does a professional self-government in Poland meet the expectations of people who are involved in it? Apart from a description of theoretical, historical and legal issues, a survey among the members of a professional self-government has been conducted.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: Pracownia Badań Władzy Lokalnej i Samorządu
URI: http://hdl.handle.net/10593/2767
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paweł Antkowiak - praca doktorska WNPiD.pdf
  Restricted Access
2.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.