Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2788
Title: SYNDROM SŁABOŚCI PAŃSTWA. WYDOLNOŚĆ STRATEGICZNA POLSKI XXI WIEKU
Other Titles: STATE WEAKNESS SYNDROME. POLAND’S STRATEGIC CAPACITY IN THE 21ST CENTURY
Authors: Kamiński, Antoni Z.
Stefanowicz, Jan A.
Keywords: państwo narodowe
nation state
globalizacja
globalisation
racjonalność polityczna
political rationality
innowacyjność
innovativity
systemowe uczenie się
capacity to collect
zarządzenie zasobami
menagement of natural resources
zarządzanie zmianą
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 4, s. 11-39
Abstract: Przedmiotem artykułu jest „strategiczna wydolność państwa”, czyli zdolność do trafnego zdefiniowania zadań i zasobów, którymi zarządza, spójnej realizacji strategii i polityki wykonywania zadań publicznych, sprawnego absorbowania zmian w otoczeniu oraz programowania zmian służących jego długofalowym interesom. Otoczenie współczesnych państw narodowych staje się coraz bardziej złożone, co tworzy presję na ich struktury decyzyjne i zmusza do przystosowania rozwiązań ustrojowych, by sprostać nowym wyzwaniom. Autorzy stoją na stanowisku, iż państwo jest wciąż podstawą ładu światowego, a także jedynym narzędziem, za pomocą którego obywatele mogą kształtować byt zbiorowości, do których należą. Ilustracją dla rozważań teoretycznych jest analiza: (1) polityki pokomunistycznego państwa polskiego w dziedzinach gospodarki zasobami mineralnymi oraz gospodarki wodnej; (2) losów reform wprowadzanych w Polsce w latach 1997-2001, jako przykładu braku mechanizmu korekty błędów. Analizując przyczyny niesprawności i patologii, autorzy zwracają uwagę na czynniki ustrojowe oraz słabość procesów legislacyjnych.
The paper deals with the concept of a ‘strategic capacity of the state’ (SCS) in its theoretical and empirical dimensions. SCS refers to the ability of political institutions to correctly define and efficiently implement public interest, and their adaptability to changes in external conditions, and their ability to influence the environment in which they operate, in ways consistent with the national survival and success. The increasing complexity of the global environment in which states function creates pressures on their decisional structures, which consequently forces them to enhance their capacity to collect, process and use knowledge when developing strategies of action. At the empirical level, the authors analyse (i) the policies adopted by successive Polish governments over the last two decades in the field of menagement of natural resources, namely minerals and water; (ii) the fate of the constitutional reforms implemented by the Polish government between 1997-2001, treating them as a case of pathological learning. At the theoretical level the authors see the need to re-examine the traditional notion of the nation state.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2788
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04. ANTONI Z. KAMIŃSKI, JAN A. STEFANOWICZ RPEiS 4-2011.pdf244.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.