Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2795
Title: Między wykopaliskami rabunkowymi a archeologicznymi. Społeczno-kulturowa funkcja materialnych śladów przeszłości w Dolinie Nilu (na przykładzie plemienia Manasir z północnego Sudanu)
Other Titles: Between grave-robbing and archaeological excavation. Socio-cultural function of material traces of the past (on the example of the Manasir tribe from northern Sudan)
Authors: Maliński, Piotr
Advisor: Vorbrich, Ryszard. Promotor
Keywords: dziedzictwo przeszłości
heritage of the past
antropologia „nagląca”
urgent anthropology
Manasir
Manasir
Dolina Nilu
Nile Valley
Sudan
Sudan
Issue Date: 18-Jun-2012
Abstract: Materialne dziedzictwo przeszłości odgrywa istotną rolę zarówno w materialnej, jak i symbolicznej sferze kultury arabsko-muzułmańskiej, obecnej w Dolinie Nilu. Sposoby jego postrzegania i użytkowania zmieniają się pod wpływem kontaktów i relacji z kulturą Zachodu. Kluczowym czynnikiem tych zmian jest wzrost wiedzy o przeszłości, prowadzący do przewartościowania jej materialnej spuścizny. Zabytki wykorzystywane są przede wszystkim w gospodarce, dostarczając wymiernych korzyści materialnych. Ich ekonomiczną rolę określają przepisy systemów prawnych – tak tradycyjnych (prawo religijne i zwyczajowe), jak i nowoczesnych (prawo państwowe i międzynarodowe). Zabytki spełniają również ważną rolę w wierzeniach (magicznych i religijnych), podlegając symbolicznemu zawłaszczeniu, reinterpretacji, adaptacji, profanacji i dekonstrukcji. Materialne ślady minionych czasów mają także znaczenie dla kreowania wizji przeszłości. Są one zarówno materialnymi odnośnikami do tradycji (ustnej i pisanej), jak też stanowią bazę źródłową dla naukowego poznania dawnych dziejów. Wiedza o przeszłości, płynąca z poznania zabytków, oraz same zabytki spełniają funkcje w organizacji społecznej, służąc realizacji celów politycznych (w ramach polityki wewnętrznej i zagranicznej). Dziedzictwo starożytności może być na gruncie idei politycznych waloryzowane (egipski faraonizm) lub marginalizowane (sudański arabizm).
The material heritage of the past plays a key role in both material and symbolic spheres of Arab-Islamic culture present in Nile Valley. The means of its perception and use are changing because of the contact and relations with Western culture. The key factor in these changes is the increasing knowledge about the past, leading to revaluation of its material heritage. Relics of the past are primarily utilized in economy, providing measurable material benefits. Their economic role is described by law – both traditional (religious and customary) and modern (state and international). Relics also play an important role in beliefs (either magical or religious), undergoing various processes such as: symbolic appropriation, reinterpretation, adaptation, profanation and deconstruction. The material traces of past are also important for creating the visions of the past. Not only are they material references to the tradition (spoken and written), they also constitute a source base for modern, scientific study of history. The knowledge of the past coming from study of the relics, and the relics themselves play a role in social organization, contributing to the realization of political goals (including both internal and external affairs). The heritage of the antiquity can be – on the grounds of political ideology – either valorized (Egyptian Pharaonism) or marginalized (Sudanese Arabism).
Description: Wydział Historyczny: Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
URI: http://hdl.handle.net/10593/2795
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piotr Maliński rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
18.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.