Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2871
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWąsik, Zdzisław-
dc.contributor.authorGęborys, Katarzyna-
dc.date.accessioned2012-06-29T14:40:13Z-
dc.date.available2012-06-29T14:40:13Z-
dc.date.issued2012-06-29T14:40:13Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2871-
dc.descriptionWydział Anglistyki: Instytut Filologii Angielskiejpl_PL
dc.description.abstractTematem prezentowanej rozprawy jest modalność deontyczna w dyskursie prawnym na przykładzie wybranych anglojęzycznych tekstów Traktatów Unii Europejskiej. Głównym założeniem rozprawy było zbadanie sposobu manifestacji tematu modalności deontycznej w kontekście dyskursu prawnego w wybranych Traktatach Unii Europejskiej (Traktacie o Unii Europejskiej, Traktacie z Maastricht, oraz Traktacie o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej). Uzasadnieniem wyboru tekstów Traktatów jest ich data podpisania oraz moment wejścia w życie różny dla każdego z nich, oraz odmienny charakter prawny. Modalność jako nastawienie uczestników komunikacji stanowi podstawę do dalszego podziału na modalność epistemiczną (źródłową), deontyczną (normatywną lub wolitywną) oraz aletyczną (opisową), z których każda spełnia odrębną rolę, realizując jednocześnie konstytutywną funkcję w tekstach aktów prawnych, dokumentach a w szczególności Traktatach Unii Europejskiej, oraz stanowiąc podstawę badań interdyscyplinarnych. Dyskurs prawny, jako specyficzny rodzaj dyskursu (zarówno funkcjonalny jak również formalny) stanowi perspektywę badawczą, dla wyeksponowania normatywnego charakteru modalności deontycznej, realizowanej za pomocą języka prawa (prawnego oraz prawniczego). Duży stopień sformalizowania języka prawa wskazuje na realizację deontycznie zawartych norm, oraz umożliwia wnioski o bezwzględnej kategoryczności języka prawa za pomocą którego następuje realizacja modalności deontycznej w kontekście dyskursu prawnego stanowionego przez teksty Traktatów Unii Europejskiej.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of this dissertation is to examine deontic modality in the context of legal discourse on the basis of selected texts of the Treaties of the European Union. The texts of the Treaty on European Union signed in 1992, The Treaty of Amsterdam signed in 1997,and The Treaty of Accession signed in 2003 were chosen as the material for this research. Part One of the thesis is focused on discourse typology presentation from the perspective of linguistic discourse studies, and as well in the context of the language of law as the language heteronomy. Part Two of the thesis is concerned with the theme of modality, and its further division into epistemic (root), deontic (normative, or volitional) and alethic (descriptive) modality, each playing a different role in the context of legal texts, and stating the basis of the interdisciplinary research. The analysis of selected texts of The European Union Treaties enables certain conclusions about the normative character of deontic modality highlighted through both formal and categorical language of law, in the context of the intentionality of the legal acts.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectModalnośćpl_PL
dc.subjectModalitypl_PL
dc.subjectDyskurspl_PL
dc.subjectDiscoursepl_PL
dc.subjectJęzykpl_PL
dc.subjectLanguagepl_PL
dc.subjectPrawopl_PL
dc.subjectLawpl_PL
dc.subjectTraktatpl_PL
dc.subjectTreatypl_PL
dc.titleModalność deontyczna w dyskursie prawnym na przykładzie wybranych anglojęzycznych tekstów Traktatów Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeDeontic modality in legal discourse on the basis of selected English texts of the Treaties of the European Unionpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa Doktorska.pdf
  Restricted Access
2.18 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.