Postępowanie wieczystoksięgowe

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-04-20T06:16:58Z
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Title alternative
Land registration proceedings
Abstract
Główną tezą pracy jest twierdzenie, że postępowanie wieczystoksięgowe jest szczególnym rozwiązaniem na gruncie postępowania cywilnego, co wynika z konieczności realizacji funkcji ksiąg wieczystych i rozpoznawania bardzo dużej ilości spraw. Praca została podzielona została na osiem rozdziałów: 1) księgi wieczyste – geneza i rozwój, przedmiot, budowa oraz funkcje; 2) stosunek postępowania wieczystoksięgowego do innych postępowań; 3) podmioty postępowania wieczystoksięgowego; 4) wszczęcie postępowania wieczystoksięgowego; 5) podstawa wpisu do księgi wieczystej; 6) kognicja sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym; 7) orzeczenia w postępowaniu wieczystoksięgowym i 8) środki zaskarżenia w postępowaniu wieczystoksięgowym. Analiza wyżej wskazanych zagadnień pokazuje jak w postępowaniu wieczystoksięgowym osiągnięto kompromis pomiędzy koniecznością sprawnego rozpatrywania dużej ilości spraw i zapewnienia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.
The thesis of this dissertation states that land registration proceeding is a peculiar type of civil procedure solutions, which results from the necessity of dealing with land registration functions and a large number of cases involved. The dissertation is divided into eight chapters: 1) land register – genesis, development, subject, structure and functions; 2) relations between land registration proceedings and other proceedings; 3) entities of land registration proceedings; 4) initiation of land registration proceedings; 5) basis for entry in land register; 6) court cognition in land registration proceedings; 7) judgments in land registration proceedings and 8) means of appeal. The analysis of the presented subjects indicates how the compromise between the necessity of dealing with a large number of cases effectively and ensuring real estate transactions in land registration proceedings, has been reached.
Description
Wydział Prawa i Administracji: Katedra Postępowania Cywilnego
Sponsor
Keywords
Postępowanie cywilne, Civil procedure, Postępowanie nieprocesowe, Non-contentious proceedings, Postępowanie wieczystoksięgowe, Land registration proceedings, Księgi wieczyste, Land register, Nieruchomości, Real estate, Rejestry publiczne, Public registers
Citation
DOI
Alternative location
Creative Commons License