Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/291
Title: Postępowanie wieczystoksięgowe
Other Titles: Land registration proceedings
Authors: Mysiak, Piotr
Advisor: Knoppek, Krzysztof. Promotor
Keywords: Postępowanie cywilne
Civil procedure
Postępowanie nieprocesowe
Non-contentious proceedings
Postępowanie wieczystoksięgowe
Land registration proceedings
Księgi wieczyste
Land register
Nieruchomości
Real estate
Rejestry publiczne
Public registers
Issue Date: 20-Apr-2010
Abstract: Główną tezą pracy jest twierdzenie, że postępowanie wieczystoksięgowe jest szczególnym rozwiązaniem na gruncie postępowania cywilnego, co wynika z konieczności realizacji funkcji ksiąg wieczystych i rozpoznawania bardzo dużej ilości spraw. Praca została podzielona została na osiem rozdziałów: 1) księgi wieczyste – geneza i rozwój, przedmiot, budowa oraz funkcje; 2) stosunek postępowania wieczystoksięgowego do innych postępowań; 3) podmioty postępowania wieczystoksięgowego; 4) wszczęcie postępowania wieczystoksięgowego; 5) podstawa wpisu do księgi wieczystej; 6) kognicja sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym; 7) orzeczenia w postępowaniu wieczystoksięgowym i 8) środki zaskarżenia w postępowaniu wieczystoksięgowym. Analiza wyżej wskazanych zagadnień pokazuje jak w postępowaniu wieczystoksięgowym osiągnięto kompromis pomiędzy koniecznością sprawnego rozpatrywania dużej ilości spraw i zapewnienia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.
The thesis of this dissertation states that land registration proceeding is a peculiar type of civil procedure solutions, which results from the necessity of dealing with land registration functions and a large number of cases involved. The dissertation is divided into eight chapters: 1) land register – genesis, development, subject, structure and functions; 2) relations between land registration proceedings and other proceedings; 3) entities of land registration proceedings; 4) initiation of land registration proceedings; 5) basis for entry in land register; 6) court cognition in land registration proceedings; 7) judgments in land registration proceedings and 8) means of appeal. The analysis of the presented subjects indicates how the compromise between the necessity of dealing with a large number of cases effectively and ensuring real estate transactions in land registration proceedings, has been reached.
Description: Wydział Prawa i Administracji: Katedra Postępowania Cywilnego
URI: http://hdl.handle.net/10593/291
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piotr Mysiak Postepowanie wieczystoksiegowe.pdf
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.