Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/292
Title: Realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego za pomocą partnerstwa publiczno – prywatnego
Other Titles: The realization of tasks of local government units by means of public - private partnership
Authors: Murzydło, Jacek
Advisor: Żyromski, Marek. Promotor
Keywords: Samorząd terytorialny
Local government
Partnerstwo publiczno
Public private
Prywatne
Partnership
Issue Date: 20-Apr-2010
Abstract: The subject of this doctoral dissertation is employing the public – private partnership concept by Polish local government units. Being a form of cooperation between a public entity and a private partner, this concept provides the local communes, districts and province self-governments with new, broader opportunities for implementing their tasks. Thus the dissertation focuses first of all on issues such as: the idea and principles of local government units functioning in Poland (including implementation of public utility tasks and running business activity by the units in questions), the idea of public- private partnership along with its examples found in some countries and the stance adopted by the European Union in this regard, as well as the practical aspects of employing the public-private partnership model by local government units. On the basis of questionnaire surveys conducted in the Wielkopolska region, the stance taken by Wielkopolska communes to the concept of public-private partnership was analysed.
Tematem niniejszej pracy doktorskiej jest zagadnienie wykorzystania przez polskie jednostki samorządu terytorialnego partnerstwa publiczno – prywatnego. Jako forma współpracy podmiotu publicznego z partnerem prywatnym daje ono gminom, powiatom i samorządom województw nowe i szersze możliwości realizacji przypisanych im zadań. Tym samym dysertacja koncentruje się przede wszystkim na takich zagadnieniach jak: istota i zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (w tym realizacja przez nie zadań użyteczności publicznej i prowadzenie działalności gospodarczej), istota partnerstwa publiczno – prywatnego wraz z przykładami jego wykorzystania w wybranych krajach i stanowiskiem Unii Europejskiej w przedmiotowym zakresie, a także praktyczne aspekty zastosowania partnerstwa publiczno - prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego. W oparciu o przeprowadzone badania ankietowe przeanalizowano ponadto stanowisko gmin województwa wielkopolskiego wobec problematyki partnerstwa publiczno – prywatnego.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/292
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego za pomocą partnerstwa publiczno – prywatnego.pdf
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.