Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2929
Title: INTERTEMPORALNA PROBLEMATYKA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Other Titles: INTERTEMPORAL ISSUES IN ADMINISTRATIVE LAW
Authors: Mikołajewicz, Jarosław
Skoczylas, Andrzej
Keywords: prawo administracyjne
administrative law
prawo intertemporalne
intertemporal law
zasady opisowe
descriptive principles
zasady dyrektywalne
detailed principles
zasada lex retro non agit
lex retro non agit
zasada lex mitior retro agit
lex mitior retro agit principle
rozstrzygnięcie intertemporalne
intertemporal solutions
Issue Date: 2012
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 1, s. 5-20
Abstract: Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel przedstawienie podstawowej intertemporalnej problematyki prawa administracyjnego. Problematyka ta jest niezwykle złożona i – wbrew utrwalonym przesądom o jakoby uboższej problematyce teoretycznej prawa administracyjnego – wykazuje nawet większą złożoność od tak rozwiniętej dyscypliny, jak prawo cywilne. Związane jest to z samą charakterystyką prawa administracyjnego. Zapewne stąd na gruncie prawa administracyjnego spotykamy się nie tylko z zastosowaniem wszystkich podstawowych zasad opisowych prawa administracyjnego, lecz także z zasadami w którymś ze swoich aspektów szczegółowymi (na przykład zasada aktualności, zasada lex mitior retro agit). Istotne jest również to, że również na gruncie prawa administracyjnego występują rozstrzygnięcia intertemporalne, których treść, jeśli w ogóle, to jedynie częściowo jest wyznaczana regulacjami pozytywnymi.
This paper aims at presenting the fundamental intertemporal issues in administrative law. Those issues are highly complex and, contrary to the existing fixed opinions on the seemingly poorer theoretical content of administrative law, reveal even greater complexity than the well developed disciplines such as civil law, which arises from the very nature of administrative law. Thus, most certainly, when it comes to administrative law, we deal not only with the application of its all basic descriptive principles, but also with detailed principles such as, for example, the lex mitior retro agit principle. What is also of material importance is the fact that intertemporal solutions are also present in administrative law, but their content is, if at all, only partially determined by positive regulations.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2929
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03. JAROSŁAW MIKOŁAJEWICZ, ANDRZEJ SKOCZYLAS RPEiS 1-2012.pdf164.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.